©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

barlı : sür ə li (d əvamlı) iyi} . ( qarşa - Atalar deyir


barlı

: sür


ə

li (d


əvamlı) iyi}

. (


qarşa

 

qarşında)(ata baxarsan barlı bax, döğüş gün yar olsun)

ata dir


ək, oğul bilə

k. (


ata kökdür, oğul qoldur

). 


ata dos kimi bax, düşman kimi min113.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

ata düşmanı, dosd olmaz

ata evində

 ügey ana, 

ə

r evind


ə

 qaynana. 

ata 

ə

t verə

nin, it


ə

 ot ver


ənin, qalmağa göt verə

nin sonu olmaz. 

ata göylü balada, bala göylü havada. 

ata göylü balada, bala göylü havada. 

ata güc, adama baş 

(

gə

r

ək

). 


ata qabağdan, itə

 

daldan yanaşata maldan kar çıxmaz, başda baxtın olma

sa!. 

ata min, həq danış

. ( 


h

ə

qqi, at üstə

 

danış)ata mindi, atasını, atdan endi, atını tanımadı

. (ata min

ər, atasın danır, 

atdan enir, atın danır

(ata mindi atasın tanımadı, atdan düşdü atın)

(ata mindin, özüvü unutma, atdan düşdün, atıvı

. (atdasan özün

ü, atdan endin atın unutma) )

ata mindin, özüvü unutma, atdan endin, atıvı(

atdasan özünü, atdan endin atın unutma

). 


ata min

ər, atasın danar, atdan enər, atın danar

(

ata mindi, atasını, atdan 

endi, atını tanımadı

). (

ata mindi, atasın tanımadıatdan düş

dü, 

atın tanımadı). 

ata minib atanı, atdan düşüb atın unutma114.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

ata oğlu, ataç doğar

ata oğul dış bolmuş, doğma doğan yad olmuş, torqa başlar baş olmuş, şoraqlıqda göy çıxmaz, böylə

 eld


ən el çıxmaz

(dış bolmuş

yad olmuş). 

(

doğma doğan

qohum tanış). (

torqa

uşaq


. axmaq). (

şoraqlıqda

çoraqlıqda

). 


ata oğula bağ bağışlamış, oğul atıya salxımın belə

 

qıymamış (verm

əmiş


). 

ata sapılı ataş, ana sapılı anaç

(

sapılıəğimli


. meyilli). 

ata saplı ataş, ana saplı anaş

(

ata səpir ataş olur, ana sə

pirs


ə

 

anaş olur – 

s

əpm

ə

k: ə

km

ək. böyütm

ə

k). 

ata sevgiy

ə

 

işənm

əata sovğası tirk ötə

r, tez tük

ə

r. (


sovğası

: irsi). (

tirk

: iti). 

ata yaxşı bax, öküzüdə

 unutma. 

ata y

ə

hə

r, dil


ə

nçiy


ə

 

torba ağırlığ edməz. 

ata yumağlanar, oğul budağlanar

ata yumaqlanar, oğul budaklanarata, topr

ağı ə

l

ək v

ə

lək edir, oğlu ə

kir, tör


əni yığır

atacaq daşın, at uzaqlara bildiyin dər

ək, tutduğun yolu bitə

c

ə

k sonu ged

ə

sin gə

r

ək. 

115.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atacaq daşın, at uzaqlara bildiyin də

r

ək, tutduğun yolu bitəc

ə

k sonu ged

ə

sin gə

r

ək. 

atadan altı olunca, anadan iki ol

atadan güdmə

 

qomar, ilkin dadar, sonğun qoxar. (

qomar

sovğa


. irs. miras

)ataq üçün yol varanlar, h

ə

r gə

l

ən

ə

 yalvaranlar, yaltaqlar, dalqavaqlar. (

ataq

: l

ə

qə

b. ünvan. (

dalqavaqlar

: fürs

ə

tt

əlbl

ə

r). atalar sözü bazarlarda satılmaz

atalar sözü elin gözü. atalar sözü iki olmaz. 

(atalar sözünün doğruluğunda quşqu yoxdur)

atalar sözü qurana girməz, yanında gedə

r. 


(

atalar sözü qurana girm

ə

z, 


yanınca yelişir

). 


atalar sözü qurana girm

əz, yanında gedə

r. 

(atalar sözü qurana girməz yanıca 

ged


ə

r). 


atalar sözü sözün düzü. 

at

alar sözü, ağlın gözüatalar sözü, atar sözü. (

sözün için söyl

ə

r). 

atalar sözü, söz b

ə

z

əyi, saqqal qoysan, üz b

ə

zə

yi. 


atalar sözü, sözl

ə

rin düzü. atalar sözü, sözün yarışı116.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atalar sözün saxla, könlüvü açar h

ə

r vax. 


atalar sözün

ə

 uy, işinə

 uyma, onlar q

ə

l

əmi bıraxıb oxu seçdilər

. (

uy

: bax). 

(

qələmi: 

yazını) (yazı bilgi oxu (tə

hsil), d

əlir oxu yazır alnı)

(bilgisiz ellə

r, çölü g

ə

zl

əyir). 

ataların söziylə, Türkün tatlı diliylə

, yol yürüy

ə

n yorulmaz!. Ataların sözüdür, deyə

rl

ər: “yük 

ə

yilə

nd

ə 

daşı da yerində

n (

yurdundaneyl


ə

r”. 


Anlamını bilmə

y

ənl

ə

r üçün deyim, bilsinlə

r: 


hansısa daşqaçı heyvanın belinə

 

çatılan yükün dəng

ə

si (tarazlığı) pozulanda, yükün ə

yil


ən yüngül tayına bir daş 

qoyub d


ə

ng

əni düz

ə

ldə

rl

ər, g

əlib uğrağa (

m

ənzilbaşınaçatdıqları yerdə

 is

ə

 daşı götürüb atarlar qırağa, daş da 

bel


ə

c

ə yerind

ən ayrı düşə

r. 

atalarsözü, adalı sözlər. 

(

adalı

: d

ərs almalı. ibr

ə

tli). atalarsözü, atanın qanı, ananın canı

atalarsözü, başın gözü. (

başın

ağlın). 

atalarsözü, dosları, dosda eşir, düşmanın bağrın deşir

atal


ı söz, ağıla göz

atalı söz, başıva göz. (

ağıla göz

). 

atam dedim atılmır, satam dedim satılmır, gecə 

gündüz yapılmır117.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atam il


ə

 

atanı deyincə, özüm il

ə

 özünü de. atam oğlu dura dur, börüngə

 bax, ula dur! 

(

ula dur

ayıq dur)

(kardışim, evrin (evir. dünya) d

uranca durasın, qurd kimi, ayıq olasın)

atamazsan ağuzundan dadı baldursa dilin!atan balası olma, adam balası ol

atan çatdı, yatan qaldıatan soğan, anan sarımsaq, hardan oldun gülbəşə

k

ə

r?!. (

gülbəşəkər

dadlı duzlu, eyi qoxulu)

atana gözü oğul ilə u

şaqda, oğlun gözü avlu ilə

 

bayırda


atanadan öğrəşirik danışmaq, çevrə

 biz

ə

 öğrə

d

əc

ə

k 

susmağı


. (

çevrəmihit). 


atananla, dilinl

ə, topraqınla övünmə, kim olub, gördügün işinlə

 övün. 

atanası sevən kimi sev

ə

mədi heç uşaq atanasını

atanın düşmanı, oğula dosd olmaz. 

atanın qılığı, balağa giriş

. (

atanın edişi, adəti, işi balaya örnək kimi keç

ə

 bilə

r). 


Atanla atamdan niy

ə

 danişırsan, özünlə

 özümd


ən danışsana

. (Araz 


Gunduz). 

atanlardan içind

ə

 

yer qalmasın, sevənl

ə

rdən çalış dilin azmasın

atanlardan qalmaz yadımda 

bir iz, başqa donda gə

zirs

ə

k, içlə

rmizd


ə

 biriz. 


118.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atanlardan yadında iz qalmasın, sevə

nl

ərin çalış yadın salmasın(

salmasın

: itirm

ə

sin). 

atarsın yün olur, tə

p

ə

rsin keçə

, sivridirsin (

uzaldırsın

) börk


. (h

ər iş qıraqdan 

qolay g

ə

lir). atası acı alma yesə, oğlanın dişi qamar

atası kəsir, bala baltalır (birbirind

ən kopoyğludurlar

). 

atasın sayan, oğlu sayalar. (

atasın sayığan, oğlu sayğılar

). 

atasın sayığan, oğlu sayğılar(atasına hörmə

t göst

ə

rən, oğlundan görə

hörmə

t). 


(atasın sayan, oğlu sayalar)

atçı gördün atçılıq, aşçı gördü aşçılığın alıbgör. (

alıbgör

öğrən

). 


atda ayaq, 

ə

rdə

 

bağır olmasa, yurdun dağar, ölkə 

qalır özgə

y

ə

. (bağır

qayrat). 

atda gücl

ə

 

yeriş, ərd

ə

 başla iş 

(

sayılır, hesaba gəlir

). 


atda qarın, itdə

 burun. 


atdan düş, addan yox

atdan düşən eşşək axdarar. 

atdan düşən, eşə

k arar. 

atdan düşə

n, yen

ə

 atlanar. atdan düşüb, yə

h

ərd

ən düşmür

. (

atdan düşüb, yəh

ərin buraxmır

). 

119.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atdan salıb ad yaxarlar

. k

ə

ndivə

 güv


ə

n. 


atdığın daş düşə

c

ək, yaşın uzaq sürəc

ə

k, amac qursan çə

kin bil, son 

durağa yetingil

(

çəkin

ağırlığın)

atdığın ox havıya, dalqılar bir gün dalıva

(dalqılmaqqayıtmaq


). 

atdığın vurar, tutduğun qoparar

atdımı kiçik sayma!. -

yaşam iki atdımlar arası yaşanır

atdıya çatmaz yayaq, bu dosluğu sən bırax(

yayaq

. piyada). 

atğır ovçu atanda

 

oxu, dəlib deşmiş, yağu gözünü

(atğır

nişançı)atı arıyanda (

yorulanda

) gör, igidi qarıyanda gör

atı at yanında bağlasanğ, soydaşmazsa, suvdaşar. (

suvdaşar

tavtuşartüvt


əşə

r). (

suv

suy. 

davranış

tüvarış. xulq. xuy). 

atı atın yanına bağlasan ya hayın götü

r

ə

r ya xuyun. atı çabıq, əti çapıq

(əti çapıq

əti hazırə

ti kəsik, doğraq)

(atı çabıq, çapıq, yüyr

ək, hızlı olanın, yaşamda gücülü yetə

rli olur). 

atı çapar minəni, qılış çalar tutanı

atı dişdən, kişini işdən tanıatı itiyin qulağı kişnəşə

r. 

atı itiyin qulağı kişnəşər. 

atı itmiş qulağından atın sə

si k

ə

silmə

z. 


120.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atı olan qaldı, yə

h

ə

ri olan geddi. (

atı olan qaldı, yə

h

ə

ri olan minib getdi). atı olmayan, arpa nə

 g

əz

ə

r. atı olmayan, ayağla gə

z

ər. 

atı saxlayan, oğlu ə

kl

ə

yən tanır

(əkləyən: 

ə

kidə

n. 


eğitə

n. bec


ə

r

ən. t

ə

rbiyə

verə

n). 


atı taxalanca, yolu baxala

(

taxalancanallayınca)

(atı nallamaqdansa, yola 

baxdır, yolu düzə

lt, yol düz

ə

lt). atı ürkə

n, 


ə

ri qorxan yerind

ə

n saxla. (yaşam oldağla, başa gə

l

ənl

ə

rə

 ç

əliş çalışdır

. evr


ə

n d


ə

n

ək yok, yaşam yeridir)atı


 

yoxdu, eşşə

yi d

ə

 bəğə

nmir. 


atı yorğana kimsə

 

çatmamış. (

yorğana

yorğa olana)(atına baxan, ardına 

baxmaz). 

(işin qeyim tutan, izçisinin gözün oyar)

atı, arıyanda gör!, eydi, qarıyanda gör!(

arıyanda

: yorulanda). (

gör

: göz

ə

tlə

bax. baxmaçılıq ed)

. (

eydi

: eyidi. iyidi. 

iğidi

. igidi). atı, yoluyla tanı, eli diliynə

n. 


(

yoluyla

yürüşilə


)

atıb gedincəə

kib ged. atıb gördü, ə

kib biçdi. 

atıb tutmanı sevməmiş yaşam, tutub oynadır yaşamın yolu

. (

yolu

fırıldağı

dolanbacıçarxı)


atıcı ovçunun, tüfə

yi paslanmaz. 

atığı quyruğdan, bu günkü öpgə

 

yaxcı


(

atığıatınğı

yarınkı). (

öpgə

ağciyər). 

121.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atılan daş geri döndü, baxtım onda çöndü

atılan daşa baxdıqara tuşlanar. (

atılan daş qarabaxdı tutar)

atılan ox atan yayı unutmazatılan ox daşdan qayıtmaz, daş ilə

 q

ayıdar


. (

atılan ox daşdan qayıtmaz, daşla 

qayıdar)

atılan ox, aydılan söz qaytmamış. (

aydılan

: deyil


ə

n

). atılan ox, daşada də

ys

ə, qayıtmaz, yayılaratılan oxsa, saxlanmaz, aytılan sözsə

, tutulmaz

. (


aytılan

: deyil


ə

n). 


atılmış ox, deyilmiş söz, savılmış gün qayıtmaz

atılsa yarıcı, vurduğu yara onunla itər. 

(biri s


ə

ni çox sinsidirs

ə, yaxcı pisin 

büküb tulla). 

atım dedim atılmıyır, satım dedim satılmıyır, gecə

 

gündüz yapılmıyıratım yoxdu aranda, qayğım olmaz borandan

(

boran yoxdu atım vura, yolum yoxdu at

ım yora


). 

atın adı ulu, də

v

ənin dabanı. (

ulu

: yek

ə

). atın ayağına, itin quyruğuna bax

atın başı keçibsə, quyruğundan tutulmazatın dişinə

 

bax, kişinin işinəatın əşgin, qılıcın olsun

əşgin


 

(

kəsgin

yarqın)


. (

əşgin

 

yürgün). 122.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atın gücü yerişi, mə

rdin 

ə

rliyi işi (sayılır, hesaba gə

lir). 


atın itirib noxdasın axdarır

atın iyi, yol qısa, yarın iyi, yaş uzunatın qarnı itin burnu

atın satıb eşşək alan, toyuq satıb yumurta alaratın sirrin gözündə

n, 

ə

rin sirrin sözündə

n. 


atın sirrin gözündə

n, m


ə

rdin sirrin sözünd

ə

n. 


atın varkən yol tanı, atan varkən dos tanı

atın varsa, nəyin yoxdur, atın yoxsa, nəyin vardıatın yaman yol almaz, qadın yaman ev qalmaz

atın yaman, sat, qardaşın yaman, qaç, arvadın yaman, atatın yorqa, uzaq yolu yaxın gör!

atın yüvrək yol bit

ə

r, qolun yevrə

k

 iş bitə

r. 


atına acıyan, yə

h

ərin arxalar (daşıyar)atına baxan, ardına baxmaz

atınğ yaxşı olsa yolun ırağı, oğlun yaxşı olsa, könül çırağıatın iyi olursa 

uzun yol (xoştur)

oğlan iyi olursa könül çırağıdır, ışığıdur

atışsan, söz çıxar, tutuşsan göz çıxar

123.  Işləyən: Bey Hadi - Atalar Deyir-Atalarsözü- 20 200 - Ebced Turuz-Tebriz-1991-2016 

atla ilan quyruğundan tutulmaz

atla qadın tumarsızın duranmazatla qatır qatnaşıban çaqcışar, ortadaki eşək börkü yırtışar(çaqcışmaqtaxcışmaq

. birbirin

ə

 çaxılmaq, taxılmaq

savaşmaq)atla yola çıxan, eşşəkçini yolda bıraxar (

qoyar

). 


atlacaq daşlar olurmuş sə

n

ə 

sarı, sə


n

ə

 qalmış yasamaq köprü duvari

(yoluva qarşı atılmış əng

əlik daşlarından köprü azu (yaki) 

duvar yapmaq s

ə

nə

 

qalmış)atlan oxun, aytan sözün qaytılmaz

. (

?


barov-lisalam-balanicdan-40.html

barov-lisalam-balanicdan-45.html

barov-lisalam-balanicdan-5.html

barov-lisalam-balanicdan-54.html

barov-lisalam-balanicdan-59.html