1 2 3 4 5 6 7

Barn och utbildning - Diarienr: 07/2542

səhifə3/7
tarix13.12.2017
ölçüsü187.41 Kb.

Barn och utbildning

Vårdnadsbidrag införs från 1 juli 2008


Ett vårdnadsbidrag införs från den 1 juli 2008. Det riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 och 3 år som vill vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen. Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorg ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med vissa bidrag och ersättningar, till exempel föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

SKL förutsätter att kostnaderna för vårdbidraget tydligt redovisas i den kommande propositionen så att kommunerna direkt kan överblicka konsekvenserna.


Jämställdhetsbonus införs från 1 juli 2008


Från den 1 juli 2008 införs en jämställdhetsbonus. Reformen innebär att en arbetande förälder kan erhålla en bonus på maximalt 3 000 kronor i månaden under förutsättning att föräldrarna delar på uttaget av föräldrapenning (se även avsnitt Arbetsmarknadspolitik och Arbetsgivarfrågor).

Läsa–skriva–räkna-satsning med 900 miljoner 2008–2010


Förmågan att läsa, skriva och räkna är basen för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Regeringen skriver i budgetpropositionen att såväl nationella som internationella utvärderingar visar att elevernas resultat har försämrats inom dessa områden under de senaste åren. Kommunerna är generellt bra på att upptäcka problem men det finns tydliga brister när det gäller att åtgärda dem. Därför införs ett särskilt statsbidrag på sammanlagt 900 miljoner. Det syftar till att stimulera huvudmän och skolor att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna med fokus på årskurserna 1–3. Det kan också, i begränsad omfattning, riktas till elever i högre årskurser med behov av särskilt stöd. Effekterna av insatserna ska följas upp och utvärderas. De 900 miljonerna kommer att fördelas på 3 år varav 150 miljoner kronor år 2008, 250 miljoner år 2009 och 500 miljoner år 2010.

Skapande skola-satsning med 55 miljoner


55 miljoner avsätts, vilket enligt regeringens beräkningar motsvarar 175 kronor per elev och år, till kultur och eget skapande. Insatsen är tänkt för skolår 7–9.

Förlängd försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång


Med hänsyn till att en ny skollag väntas träda i kraft först 2010 anser regeringen att försöksverksamheten bör förlängas till och med utgången av juni 2010 för att därefter övergå till reguljär verksamhet eller upphöra.

Försöksverksamhet – ny gymnasial yrkesutbildning från hösten 2008


I en promemoria från Utbildningsdepartementet den 8 juni 2007 redovisas förslag till ändring i skollagen som gör det möjligt att inom det offentliga skolväsendet göra undantag från olika bestämmelser i Skollagen. Detta gäller andra utbildningar än nationella, specialutformade eller individuella program med avsikten att kunna införa försök med en ny form av gymnasial lärlingsutbildning. Förslaget har remissbehandlats under sommaren.

Utbildningen bör syfta till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjligheter att på en arbetsplats få fördjupade kunskaper inom ett yrkesområde

Regeringen anser att försöksverksamheten ska kunna inledas redan hösten 2008, i avvaktan på mer långtgående förändringar av gymnasieskolan. Utgångspunkterna är en mer omfattande arbetsplatsförläggning och att kärnämnen normalt läses vid en gymnasieskola. Hur ansvaret närmare ska regleras mellan skolhuvudmannen och företaget får närmare regleras i avtal mellan dem. Särskild ersättning utgår till huvudmannen för skolor som deltar i försöket med 25 000 kr per elevplats. Arbetsplatser som tar emot, handleder och utbildar lärlingar bör kunna få ersättning från skolhuvudmannen. Varje kommun eller landsting som erbjuder utbildning på nationellt eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen bör kunna delta, liksom fristående gymnasieskolor.

I förslaget finns också en möjlighet att reducera antalet kärnämnen till förmån för karaktärsämnen. Ämnena Svenska/Svenska 2, Engelska, Matematik, Idrott och hälsa, Samhällskunskap och Religionskunskap samt Historia bör dock ingå med totalt minst 500 poäng. Studiehjälp för motsvarande heltidsstudier bör enligt regeringens mening kunna lämnas.

Riksdagens bemyndigande måste enligt regeringen träda i kraft den 1 januari 2008 för att försöksverksamheten ska kunna påbörjas efter halvårsskiftet 2008. I enlighet med vad som framfördes i den ekonomiska vårpropositionen bör satsningen medföra anslag med 65 miljoner kronor 2008, 175 miljoner kronor 2009 och 275 miljoner kronor år 2010.

SKL välkomnar att gymnasieskolans studievägar kan bedrivas i olika former och i nära samverkan med arbetslivet men understryker att kärnämnena utgör en viktig grund inte bara för högskolestudier utan också för ett kommande arbets- och samhällsliv. Inte minst gäller det vård- och omsorgssektorn. Formerna för lärande i kärnämnen behöver därför utvecklas så att de tillgodoser fler elever.


Kravet på minst fem elever i modersmålsundervisning tas bort


Nyligen aviserade regeringen ett slopande av kravet på att minst fem elever i kommunen ska tala språket för att modersmålsundervisning i finska och jiddisch ska anordnas. Det ska inte heller behöva vara dagligt umgängesspråk i hemmet. Av budgetpropositionen framgår att de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna och eventuell reglering enligt finansieringsprincipen kommer att redovisas när förslag läggs.

Ny rektorsutbildning förbereds


En ny rektorsutbildning med fler platser planeras. En arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet har lämnat förslag till en ny rektorsutbildning för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Anslaget till rektorsutbildningen fördubblas. Utbildningen föreslås vara obligatorisk för nyanställda rektorer. Förslaget kommer att remissbehandlas inom kort.

Ökad kontroll av tillfällig föräldrapenning


Regeringen föreslår att intyg ska införas som styrker barnets frånvaro från skola och barnomsorg vid uttag av föräldrapenning för vård av barn.

Samråd om förslaget som ska ske enligt samrådsförordningen och verksförordningen har inte skett. Förslaget kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna.


Det kommer mer…


I budgetpropositionen signaleras också att en allmän avgiftsfri förskola från tre års ålder kommer att införas under år 2009. Ett system med barnomsorgspeng kommer också under 2009.

Frågor

om Barn och utbildning kan ställas till Mats Söderberg, tfn 08-452 79 42, Eva-Lena Arefäll, tfn 08-452 79 45, Sofia Larsson (Frågor angående vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus) tfn 08-452 79 38 avdelningen för lärande och arbetsmarknad, och Signild Östgren, tfn 08-452 77 45, avdelningen för ekonomi och styrning.


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


bashlangich-sijniflarda.html

bashnya--katarsis--.html

bashort-enciklopediyai---11.html

bashort-enciklopediyai---16.html

bashort-enciklopediyai---20.html