1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

Barnehagens mål og satsingsområder/ FLiK (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand)

səhifə3/12
tarix02.11.2017
ölçüsü345.74 Kb.

Barnehagens mål og satsingsområder/

FLiK (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand)

En felles kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen, SKUP, er utarbeidet. Det overordnede målet med SKUP er å bidra til at Kristiansandsbarnehagen utvikler seg som en lærende organisasjon med en felles verdiplattform. Sammen med pedagogisk leder, har enhetsleder/ styrer et særlig ansvar for at målene i rammeplanen realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. SKUP er et verktøy i dette arbeidet.

Hver barnehage må selv definere hva de trenger av kompetansetilførsel. SKUP prioriterer følgende satsingsområder for Kristiansandsbarnehagen fremover:


 • SPRÅK og LEK med basis i et inkluderende læringsmiljø. (Se modell)

Oppvekstsektorens hovedfokus fra 2013 til 2017 vil være på utvikling av læringsmiljøet i prosjektet FLiK. Tilnærmet alle barnehager og skoler i Kristiansand deltar i dette prosjektet og også vi i Strai barnehage.

FLiK står for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Forventet effekt av dette arbeidet skisseres slik:


 1. Bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole. 2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole. 3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret og mobbing er redusert.


For å lykkes med dette skal vi lære av forskning som finnes på området i tillegg til at dedikerte forskere skal følge det vi selv gjør i prosjektet. Barnehagen skal jobbe systematisk med læringsmiljøet over tid. På bakgrunn av pedagogisk analyse skal personalet komme fram til gode tiltak til beste for barna og det læringsmiljøet de hører til. Vi skal utvikle kunnskap og god praksis blant de som jobber i barnehagen. Målet er at pedagogisk analyse skal bli en innarbeidet arbeidsform i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barnehage og skole må bygge sin virksomhet på forskningsbasert kunnskap for å lykkes med å legge til rette for et bedre og mer inkluderende læringsmiljø.


Vår -13 ble det foretatt grundig spørreundersøkelse i hele kommunen i forhold til FLiK. Utgangspunktet her var at vi må vite hvordan status er, før vi begynner å endre vår praksis.

Våre resultater var jevnt over gode, både barn og voksne og foreldre trives hos oss. Men noen resultater var for oss overraskende – det viser seg at det er stor forskjell på gutter og jenters trivsel i barnehagen. Jentene trives mye bedre enn guttene, her var det markante forskjeller. Også i forhold til språk scoret vi heller ikke så høyt som vi trodde, håpet og burde. Dette er elementer vi har jobbet med, fremover mot neste kartleggingsundersøkelse som var i april 2015. Resultatene her viser at spesielt guttenes trivsel i barnehagen har økt, og dette er resultater vi vil jobbe videre med kommende barnehageår. Marianne Godtfredsen – en av drivkreftene i FLiK prosjektet – kommer til oss i begynnelsen av oktober for å veilede oss på resultatene vår og hjelpe oss på veien videre. Vi ser at systematisk arbeid i mindre grupper med en voksen er en god arbeidsmetode.

Vi jobber også kontinuerlig med å oppdatere oss faglig, nå har vi tre ansatte på kurs for å bli Barne -og ungdomsarbeidere, ei tar Arbeidsplassbasert førskolelærerutdannelse og styrer tar Nasjonal lederutdannelse. Samtidig tas dagskurs og småkurs underveis – påfyll er viktig i vår jobb! Vi ønsker å være en barnehage i bevegelse, og barnas trivsel, leke og læringsmiljø og utvikling – samt medbestemmelse er elementer vi måler vårt arbeid opp hele veien.
Vi vil fortsetter med elementene fra «Være sammen» prosjektet, ved å styrke vår voksenrolle og fortsette fokuset på dette. Det er hos oss voksne nøkkelen til forandring ligger. Å jobbe videre med PA-modellen (pedagogisk analyse) vil være et arbeidsredskap vi fortsetter med kommende barnehageår.
Språk og lek har alltid vært faste elementer hos oss, viktigheten av dette i barnehagens hverdag er enorm. Under avdelingenes plan ligger oversikt over hvordan den enkelte avdeling gjør dette, se også under klubbenes «hovedmål» og «slik gjør vi det» for ytterligere informasjon.

Hovedmål for Strai barnehage


Barnet:

 • Hvert barn i barnegruppen opplever at voksne og barn i barnehagen bryr seg om og er interessert i det.

 • Hvert barn styrker sin selvtillit og har et godt selvbilde.

 • Hvert barn opplever tilhørighet til et fellesskap i tillegg til familien.

 • Hvert barn opplever vennskapsforhold, og får hjelp av en voksen hvis dette er vanskelig.

 • Barn løser konflikter ved hjelp av ord.

Den voksne:

 • Vi tilstreber en voksenrolle hvor anerkjennelse av barnet er et bærende prinsipp. I den ”anerkjennende holdning” ligger blant annet dette at den voksne tar barnets opplevelser på alvor.

 • Vi er lydhøre ovenfor de signaler barnet sender ut, og svarer barnet på en bekreftende måte, slik at barnets selvbilde styrkes.

I dette arbeidet har vi tidligere brukt programmet ”Steg for steg”, men vi skal nå bruke vårt nye verktøy som vi har fått gjennom ”Være sammen” prosjektet. Nå kommer også PA-modellen inn, og dette verktøyet kommer vi til å bruke dette barnehageåret.

Pedagogiske metoder

Være sammen” – prosjektet ”Regnbuekisten”


Dette programmet er laget for å fremme inkludering og hindre negativ aggressiv adferd, samtidig som voksen rollen også blir gjennomgått. Dette er et prosjekt som omhandler voksenrollen i like stor grad som barnegruppen.
Programmet består av 5 fortellinger i 4 bilder hver, til sammen 20 enkeltbilder. I tillegg en bildeflate som brukes som bakgrunn der 7 figurer med ulike typer uttrykk til hver figur – plasseres på den magnetiske flanellografen.
I tillegg kommer manuskripter til disse fem fortellingene, for å trene barna i empatisk tenkning og perspektivtaking.
Utstyret er plassert i en kiste – Regnbuekisten, og regnbueløven er prosjektets maskot.
Dette programmet har vi benyttet noen år, og vi har lært oss å bruke verktøyet. Vi ser at dette fenger barna, og det har en god effekt på barnegruppen – og er gøy! Vi opplever at dette er et godt verktøy for oss i barnehagen for å meddele verdiene og utvikle sosial kompetanse hos barna. Dette er den viktigste jobben for oss i barnehagen.

TRAS registrering


Språket og utvikling av sosial kompetanse henger nøye sammen. Språket og begrepene trenger vi for nettopp å kunne beskrive situasjoner og verden rundt oss.

Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling, både intellektuelt, sosialt og emosjonelt.


Derfor arbeider vi også med å registrere språkutviklingen. I dette arbeidet bruker vi TRAS – registreringsskjemaer, og dette står for Tidlig Registrering AV Språkutvikling. Vi jobber med dette på denne måten at vi fyller ut et skjema for hvert barn, har samtale med dere foreldre, setter inn eventuelle tiltak der barnet har behov for det. Områdene vi registrerer her omfatter samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet – språkbevissthet og språkforståelse, og uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. Registreringen begynner fra barna er 2-3 år, det vil si de eldste på Melkebarten, og ellers alle i barnehagen. Dette skjemaet følger barnet i hele barnehagetiden, til barnet slutter hos oss.

Gjennomgående innhold i barnehagedagen

Innhold Målsetting/ Arbeidsmåter


læremål

Måltid selvstendighet modell, læring

oppleve et fellesskap positiv forsterkning
Rydding føle ansvar fordeling av ansvar
Garderobe hjelpsomhet de store hjelper de små

selvstendighet klare å kle seg selv


Toalett bli renslig vask av hender

lære god hygiene

Samlingsstund lyttetrening gruppefortellinger

konsentrasjon høytlesning

fellesskapsopplevelse sang, rim, regler, samtale
trivsel, glede drama, musikk, bevegelse

øke forestillingsevnen visuelle hjelpemidler

utvide ordforrådet bøker, bilder, tegninger

lære å vise hensyn lytte på hverandre


Formings stimulere til skapende

aktiviteter arbeid individuelt arbeid

arbeid i små grupper

finmotoriske ferdigheter, bruke 3-D materiell

estetiske verdier som leire, trolldeig, sand

kjennskap til/ bruke 2-D materiell

erfaring med som tegne, male, lime o.l

ulikt materiale


stimulere følelser, fantasi bruk av stoff, garn, perler,

og tanke naturmateriale

Bevisst bruk av form/farge
Tur å oppleve naturen bruke turdagen, og området

vårt aktivt

like å være ute i allslags bruke lavvo, og området rundt

vær


bli glad i og ønske å ta mye ute i skog og mark

vare på naturenDostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


basic-health-and-welfare.html

basic-intravenous-therapy.html

basic-literature--.html

basic-operations---2-1.html

basic-provisions.html