©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

İbrahimov T.O - Amea akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Institute of Geography named after acad. H. A. Aliyev,...


İbrahimov T.O.

 - Şahdağ Milli Parkının  landşaftı..................................................................................................... ........24 

Amanova Ş.S.

 - Düzən meşə landşaftlarının antropogen dinamikası və onların optimallaşdırılması.................................29 

İsmayılova L.A.

 - Böyük Qafqazın cənub yamacı torpaqlarının antropogen yükə həssaslığının landşaft 
planlaşdırılması məqsədilə qiymətləndirilməsi.................................................................................................................33 

Məmmədova C.S.

 - Sel ocaqlarında landşaftların transformasiyası (Böyük Qafqazın cənub yamacı timsalında)............38 

Salukadze E.D., Çaladze T.T.

 - Təbii və antropogen amillərin Gürcüstanın dağlıq regionlarının 
 ekoloji şəraitinə təsiri......................................................................................................................... ...........................44 

İqlimşünaslıq

 

Süleymanov T.İ., Səfərov S.H., Ramazanov R.H. 

- Gəncə-Qazax zonasında buludluğun ümumi miqdarının  
çoxillik dəyişmə tendensiyasının qiymətləndirilməsi....................................................................................................50 

Hidrologiya 


Atutova N.A., Filenko R.A.

 - Su hövzələrinin üçqat qovuşduğu ərazilər planetin unikal  
hidroqrafik nöqtələri kimi...................................................................................................................... ........................55 

Torpaq coğrafiyası

 

Quliyev İ.Ə.

 - Qafqaz, Karpat Və Tyan-Şanın qonur dağ-meşə torpaqlarının morfogenetik 
xüsusiyyətlərinin müqayisəli səciyyəsi................................................................... ........................................... ..........58 

Məmmədov M.Ə.

 - Zeytun  plantasiyaları  altında  olan  boz-qonur    torpaqların  fiziki  və  kimyəvi  xassələri............64 

İqtisadi coğrafiya

 

Bədəlov E.S.

 - Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda iqtisadi-sosial bazanın tənzimlənməsi istiqamətləri.........................70 

Cavadov V.N.

 - Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonunda hündürlük qurşaqları üzrə taxılçılığın ərazi təşkili...............73 

Makanova A.U.

 - Təbii-təsərrüfat sistemlərinin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin xəritələşdirilməsi və 
demoqrafik prinsiplərin işlənib hazırlanmasının qiymətləndirilməsi..........................................................................79 

Əhali coğrafiyası

 

Əyyubov N.H., Paşayeva N.B.

 - Şəki–Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu şəhərlərinin inkişaf xüsusiyyəti və 
 onların tənzimlənməsi........................................................................................................................... ......................84 

Niftiyev F.Q.

 - Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda səhiyyə müəssisələrinin ərazi təşkili və  
onlarda göstərilən xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi.................................................................................................89 

Tokmaqambetova R.Y.

 - Əhali məskunlaşmasının Almata vilayətinin təbii-təsərrüfat sistemlərinə  
təsirinin qiymətləndirilməsi..........................................................................................................................................93 

Ekocoğrafiya

 

Xəlilov M.Y.

 - Qanıx-Əyriçay vadisi meşə örtüyünün müasir vəziyyəti...........................................................................98 

Əliyev Ə.A.

 - Samur-Dəvəçi ovalığının rekreasiya potensialı və ondan istifadənin ekocoğrafi problemləri...................104
 

Həsənli F.A., Əsgərova M.M. 

- Təbii sərvətlərdən istifadənin ekoloji problemləri və onların mühafizəsi....................108
 

Xəzər dənizi

 

Allahverdiyev Z.S., Əhmədov N.İ., Əhmədova

 

A.F. 

- Qlobal iqlim dəyişmələri dövründə   
Bakı buxtasının hidrometeoroloji  şəraiti............................................................................................................. .......111 

Coğrafi təhsil 


Alxasov O.K., Seyfullayeva N.S.

 - Coğrafiya kurikulumunda məzmun standartlarının bilik və  
fəaliyyət xətləri baxımından təhlili............................................................................ ....................................... .........116

 


Coğrafiya tarixi 


Haqverdiyev H.T., İsmayılova T.H., Ağazadə A.H.

 - Azərbaycanın ilk meteoroloq-sinoptiki  
Ə.A.Mədətzadənin elmi-metodiki töhfələri haqqında................................................................................................121 

Maraqlı elmi məlumatlar 


Bayramov A.A., Həşimov E.Q., Əmənov R.R

. - CİS texnologiyaları əsasında ərazinin görünməyən 
 obyektlərinin aşkar edilməsi........................................................................................................................... ...........124 

Məmmədov N.G.

 – Cəlilabad coğrafi adının etimologiyası haqqında............................................................................127 

Dəniz R.

 - Ameriqo Vespuççinin “üçüncü” səyahətindəki uydurmalar...........................................................................130 

Nəzər nöqtəsi 


Xəlilov H.A.

 - Azərbaycanın relyefinin geodriftogenal konsepsiya mövqeyindən orotektonik səciyyəsi......................134 

Yubileylər və tədbirlər  


Tanrıverdiyev Xalid Kazım oğlu – 80..............................................................................................................................140 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti Hidrometeorologiya  
Elmi Tədqiqat İnstitutunun 50 yaşi tamam olur.........................................................................................................141 
Ekoturlar............................................................................................................ ................................................................143 
 
 

Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2016 
 
                    AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti 
 145 
 

CONTENTS 


Geomorphology and Paleogeography 


Taghiyeva E.N., Khalilova U.A., Aliyev A.İ., Muradly E.V.

 - Peculiarities of paleoecological conditions of  
Absheron century of Azerbaijan and methods of their reconstruction..............................................................................3 

Khalilova U.E.

 - Climate in Azerbaijan in the Early Pleistocene...........................................................................................8 

Sohrabi M.M.

 - Assessment the stability of the city of Tabriz and surrounding territories to seismic effects.....................12 

Landscape science 


Rustamov G.I., Isaev A.N.

 - Features of geochemical transformation of modern landscapes of  
the Turianchay river basin............................................................................................................................. ...................18 

Ibrahimov T.O

. - The landscape of Shahdag National Park.................................................................................................24 

Amanova Sh.S.

 - Anthropogenic dynamics of the forest landscape of plains and their optimization...................................29 

Ismayılova L.A.

 - The soils of the southern slope of Greater Caucasus to assess the vulnerability  
of anthropogenic load for the landscape planning............................................................................................................33 

Mammadova J.S.

 - Landscape transformation in the mudflow sources  
(On the example of the southern slope of the Greater Caucasus)............................................................ ........................38 

Salukvadze E.Д., Chaladze T.T.

 - The impact of natural and anthropogenic factors  
to ecologic situation of  landscapes mountain regions of Georgia...................................................................................44 

Climatology 


Suleymanov T.İ., Safarov S.H., Ramazanzade

 

R.H. 

- The estimation of the long-term tendency of change  
of the common amounts of clouds in Ganja-Qazakh zone.....................................................................................................50 

Hydrology 


Atutova N.A., Filenko R.A.

 - Triple joints of water basins as unique hydrographic points of a planet..............................55 

Soil geography 


Guliyev I.A.

 - Comparative analysis of Caucasian, Carpathian and Tien-Shan brown mountain and forest soils...............58 

Mammadov M.A.

 - Physical and chemical properties of gray-brown soils under the olive-tree plantations.......................64
 

Economic geography 


Badalov E.S.

 - Priorities of regulation of the socioeconomic base in the economic and geographical  
region of Absheron............................................................................................................................. ..............................70 

Javadov V.N.

 - Territorial organization of grain-producing by altitude belts in Guba-Khachmaz  
economic-geographic region............................................................................................................................. ...............73 

Makanova A.U.

 - Development of demographic principles for the evaluation and mapping of the social  
and economic development of the natural and economic systems.................................................................................. .79 

Social geography 


Eyyubov N.H., Pashayeva N.B.

 - Peculiarities and regulation of development of cities  
in the Sheki-Zagatala economic region.......................................................................................................................... ...84 

Niftiyev F.G.

 - Territorial organization of facilities of public health and improvement of relevant  
services in Lankaran-Astara economic region.............................................................................................................. .....89 

Tokmagambetova R.Y.

 - Assessment of impact of distribution of population on natural-economic  
systems of the Almaty region............................................................................................................................. ...............93 

Ecogeography 


Khalilov M.Y.

 - Present state of forest cover of the Ganykh-Eyrichay valley.......................................................................98 

Aliyev A.A.

 - Recreational potential of the Samur-Devechi lowland and ecogeographic  
problems as a result of its use.......................................................................................................... .................................104 

Hassanli F.A., Akarova M.M.

 - Natural resources and the problems of their protection....................................................108 

Caspian sea 


Allahverdiyev Z.S., Ahmadov N.I., Ahmadova

 

A.F. 

- Hydrometeorological conditions of Baku bay  
during the global climatic change............................................................................................................................. ........111 

Geographical education 


Alkhasov O.K., Seyfullaeva N.S.

 - Analysis of “content lines” in  geography curriculum of middle and high school.......116 

History of geography 


Hagverdiyev A.T., Ismailova T.H., Agazadeh A.A.

 - On the scientific methodological contribution  
of the first Azerbaijan synoptic-meterologist A.A.Madatzade..........................................................................................121 

İnteresting scientific information 


Bayramov A.A., Hashimov E.G., Amanov R.R.

 - Identification of invisible objects using GIS technology.....................124 

Mamedov N.G.

 - About etymology of geographical names of Jalilabad...............................................................................127 

Daniz R. – 

Fictions met in the third voyage of Amerigo Vespucci........................................................................................130 

Standpoint 


Khalilov H.A.

 - Orotectonic characteristic of the  relief  of Azerbaijan from the standpoint of geodriftogenic conception..134 

Anniversaries and events


 
Tanryverdiyev Khalid Kazym oghlu – 80.................................................................................................................... ............140 
50 years anniversary of the Scientific-Research İnstitute of Hydrometeorology,  
National Hydrometeorological Department, Ministry of Ecology and National Resources.............................................141 
Ecotours............................................................................................................................. .......................................................143 
?


eidli-illtkm-yollar--.html

eigelbekalke---dietrich.html

eigenschaftenundbesonderh.html

eighteen--vereesa--.html

eighth-preliminary-3.html