©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Дараахь загварын дагуу бүтээлээ ирүүлнэ үү !

Дараахь загварын дагуу бүтээлээ ирүүлнэ үү !

Font Arial

Size 12
Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв
Нэг сэдэвт бүтээл
Ном, сурах бичиг, гарын авлага
Редакторласан, орчуулсан бүтээл
Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл
Үйлдвэр практикт нэвтрүүлсэн бүтээл
Жишээ нь :
Батсүх Найдангийн
ГГГС. Гидрогеологи – геоэкологийн профессорын баг
Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв
Закономерности формирования и распределения поверхностного и подземного стока рек бассейна озера Хубсугул: Дисс. на соискание ученой степени кандидата географических наук. (PhD): 34.00.34 / Науч. рук. д-р, проф. А.Е.Черкасова.- Иркутск, 1975.- 127х.
Проблемы охраны геологической среды в бассейне реки Сэлэнгэ в пределах Монголии. Дисс. доктора геолого-минералогических наук (Sc.D). 04.00.07. / Науч. консультант д-р, проф. Б.И.Писарский.- Иркутск, 1994.- 44с.
Нэг сэдэвт бүтээл
Поверхностные воды и водной баланс оз. Хубсугул / Н.Батсүх, В.П.Шумеев, А.Е.Черкасов, А.В.Самарина // Природные условия и ресурсы Прихубсугулья МНР: Глава 8. Монографии / Под редакцией Н.Соднома, Н.Ф.Лосева.- М.: Недра, 1976.- 22.2х.х

Монголын геологийн хөгжилтийн онол арга зүйн асуудал / Ж.Лхамсүрэн, М.Жамсран, Н.Батсүх, Ж.Бямба.- УБ.: УХГ., 1979.- 212х.


Хөвсгөл нуурын байгалийн нөхцөл, нөөц баялаг / Ц.Жамсран, Н.Батсүх.- УБ., 1985.- 2,5х.х
Ном, сурах бичиг, гарын авлага
Методика комплексных полевых исследований озерных экосистем / А.Х.Филиппов, М.В.Крашенинников, Н.Батсүх.- Иркутск.: Иркутского уни-та, 1989.- 144с.
Русско-Монгольский гидролого-гидрохимический словарь / Г.М.Шпейзер,

А.М.Яловецкий, Н.Батсүх.- Иркутск, 1986.


Грунтын физик механик шинж чанарын математик статистик

боловсруулалт: Гарын авлага / Б.Лхагвасүрэн, Н.Батсүх.- УБ.: Адмон, 1982.- 76х.


Геоэкологийн үндэс.- УБ.: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 1997.- 78х.
Редакторласан, орчуулсан бүтээл
Сонирхолтой гидрогеологи / А. К.Ларионов; Орос хэлнээс орч. Н.Батсүх.- УБ., 2003.- 132х.
Эрдэм шинжилгээний илтгэл өгүүлэл

1968 он


Ундааны ус / Н.Батсүх, Ч.Гомбосүрэн // Ухуулагчийн өврийн дэвтэр.- 1968.- ¹10.- Х. 28-31.

1969 он


Усны хайгуул судалгаа, зураг төслийн ажил // Говийн мэдээ.- 1969.- ¹33.
Үзлэгийн дүнгээс // Говийн мэдээ.- 1969.- ¹39.
1971он

Гидрологический режим наледей в бассейне оз.Хубусгул / А.Е.Черкасов, Н.Батсүх // МУИС. ЭШБ., 1971.- ¹38.- Х. 51-53.


Особенности колебания уровней воды в истоке реки Эгин-гол / А.Е.Черкасов, Н.Батсүх, В.П.Шумеев // МУИС. ЭШБ.- 1971.- ¹38.- Х. 81-83
Особенности формирования подземных вод Прихубсугулья / Л.Л.Богданова, Н.Батсүх // МУИС. ЭШБ.- 1975.- ¹1 (51).- С. 41-50.
К вопросу об истоке реки Эгин-гол / Л.Л Богданова, Н.Батсүх. В.П.Шумеев // МУИС. ЭШБ.- 1975.- ¹3 (53).- С. 81-88.
1991 он

Природные условия Монголии – основа развития национальной архитек-туры / Н.Батсүх, С.Н.Чернышев, Д.Сурмаажав, В.Н.Ткачёв // БНМАУ-д геологийн дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 30 жилийн ойд: Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл.- УБ., 1991.- С. 44-46.


О геолого–техногенных системах // Сб: Вопросы геологии и металлогении Монголии и сопредельных территории:Тезисы докладов VII международной научной конференции Керуленской межвузовской геологической экспедиции.- Улан-Батор, 1991.- С. 144-146 .
Үйлдвэрлэл, практикт шилжүүлсэн бүтээл
Хөвсгөл нуурын мөсөн дээгүүр автомашинаар тээвэр хийхэд мөсний

байдлыг тооцох зөвлөмж : Оновчтой санал / Х.Нацагдорж, Н.Батсүх, М.Алей.- УБ., 1985.- Гэрчилгээ ¹9651


Үйлдвэрийн газрын экологийн паспортжуулалт, мониторинг : Ажлын тайлан / Н.Батсүх, Д.Доржсүрэн, Д.Оюун.- УБ., 1994.- 43х.

Алей Мустафагийн


ГГТС. Гидрогеологи-геоэкологийн профессорын баг
Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв
Условия формирования и распространения подземных вод в гидрогеологических структурах Южно-гобийского региона Монголии: Дисс ... канд. Геолого-минералогических наук (PhD): 0400.06. / Науч. рук. д-р, наук проф. В.М.Степанов.- Сантпетербург, 1992.- 128с.
Ном, сурах бичиг, гарын авлага
Гар худаг / Р.Оюунсүрэн, М.Алей.- УБ., 2000.- 45х.
Гидрогеологи, инженер геологи: Сурах бичиг / М.Алей, Н.Батсүх.- УБ.: ШУТИС-ийн сурах бичгийн хэвлэлийн төв, 2004.- 290х.
Гидрогеологийн лаборатори, дадлагын ажлууд / Н.Батсүх, М.Алей.- I хэвл.- УБ., 1990.- 154с.
Гидрогеологийн лаборатори, дадлагын ажлууд /Н.Батсүх, М.Алей.- II хэвл.- УБ., 2000.- 126с.
Гидрогеологийн лаборатори, дадлагын ажлууд: Гарын авлага / М.Алей, Н.Батсүх.- 3 дахь хэвл.- УБ., 2005.- 116х.
Инженер геологийн дадлагын ажил, бодлогын хураамж: Сурах бичиг.- УБ.: ШУТИС-ийн сурах бичиг хэвлэлийн төв, 2003.- 111х.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине

методики инженерно-геологических исследований / С.Н.Чернышев, М.Алей.- М., 1989.- 35с.


Пособие по практикуму гидрогеологии / Н.Батсүх, М.Алей, С.Пүрэвсүрэн.–УБ.: УЦУАУЕГ-ын фото-офсет хэвлэл, 1983.- 174с.
Учебное пособие к лабораторным занятиям по инженерный геодинамике / Н.Батсүх, Б.Лхагвасүрэн, В.Н.Попов, С.К.Рудаков.- УБ., 1985.
Учебные пособие по прохождению учебной практике / М.Банди, Н.Батсүх, Л.Төвхөө, Ж.Цэвээнжав, М.Алей, Д.Сурмаажав.- УБ.: Эрдмийн туяа, 1990.-102с.
Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл

1982 он


Остоке из озера Хубсугул / Н.Батсүх, В.П.Шумеев // Пр. условия и ресурсы некоторых районов МНР.- УБ., 1982.
Физико-химическая характеристика вода реки Селенги и её некоторых

притаков / А.Мөнгөнцэцэг, Н.Батсүх, П.Мөнхбаатар, М.Алей // Пр. Условия и ресурсы некоторых районов МНР.- УБ., 1982.


1983 он

Химический состав льда оз. Хубсугул / Н.Батсүх, Х.Нацагдорж и др. // Сб. Природные условия и ресурсы некоторых районов МНР.- Иркутск, 1983.


К изучению Льдяного покрова оз. Хубсугул / Н.Батсүх, М.Алей // Сб.природные условия и ресурсы некоторых районов МНР.- Иркутск, 1983.
Результаты исследования льда Хубсугульского льда / Н.Батсүх, М.Алей // Труды гидрометрологического института.- 1983.- ¹8.
1984 он

Краткие итоги гидролого-гидрогеологических исследований в некоторых

районых МНР / Н.Батсүх, М.Алей и др. // Научная конференция посвященная 16 летию МонПИ.- УБ., 1984.
Ледяный покрав оз Хубсугул / Н.Батсүх, Х.Нацагдорж, М.Алей // Сб.природные условия ресурсы некоторых районов МНР.- УБ., 1984.
1986 он

Краткие итоги гидролого-гидрогеологических исследований в некоторых Районах МНР / Н.Батсүх, П.Доржсүрэн, С.Пүрэвсүрэн, В.П.Шумеев, Б.Лхагвасүрэн // Учёные записи.- 1986.- ¹1 /3/ .


Особенности распространения подземных вод юго-восточной части

территории МНР: Природныеусловия и ресурсы некоторых районов МНР / З.Цэрэндорж, М.Алей.- Улан-батор, 1986.


1989 он

Гидрогеологические условия Балгасын – Уланнурской впадины / Н. Батсүх, Д. Сурмаажав // Вопросы геологии и металлогении Монголии.- УБ., 1989.


Итоги водных исследований проведенных в некоторых районах Монголии / Н.Батсүх, С.Пүрэвсүрэн, Д.Сурмаажав // Учёные записи.- 1989.
Применение структурно-гидрогеологического анализа для районирования

подземных вод Южной Монголии / Н.Батсүх, Д.Сурмаажав // Вопросы геологии и металлогении Монголии.- УБ., 1989.


1990 он

Особенности гидрогеологического массива региона Гурван-Сайхан / Н.Батсүх, Н.Пүрэвсүрэн, С.Сурмаажав // Багш нарын э/ш хурал.- 1989.


1991 он

Соверменные гидротермы рифтовых структур Азиатского континента / Ю.Н.Диденков, Сунь Шань, Ян О Цинь // Тезисы докладов VII международной научной конф.- 1991.


1993 он

Гидрогеологи, инженер геологийн салбарын түүхэн замнал / Н.Батсүх, Д.Сурмаажав // Монгол орны гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн асуудлууд.- 1993.- ¹1.


Методология гидрогеологических исследований при разведке рудных месторождений / Ю.Н.Диденков, М.Алей // Монгол орны гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн асуудлууд.- 1993.- ¹1.
Монгол улсын газар доорхи усны хайгуулын албаны хөгжилт, цаашдын чиг, хандлага / У.Борчулуун, Д.Сурмаажав // Монгол орны гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн асуудлууд.- 1993.- ¹1.
Перспектива использования подземных вод Южно-Гобийского региона в

организации хозяйственно-питьевого водоснабжения // ТИС. ЭШБ.- 1993.- ¹13.


1995 он Даланзадгад районы газар доорхи усны горимын онцлог / М.Цоозол, М.Алей // Монгол орны гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн асуудлууд.- 1993.- ¹3.
?


elmi-redaktorlar-ziz-176.html

elmi-redaktorlar-ziz-180.html

elmi-redaktorlar-ziz-185.html

elmi-redaktorlar-ziz-19.html

elmi-redaktorlar-ziz-194.html