İdareden Kaynaklanan Cins Düzeltmesi

tarix29.10.2017
ölçüsü4.97 Kb.
növüYazı

İdareden Kaynaklanan Cins Düzeltmesi .... Köyü'nde kain … ada 5 parsel sayılı, "Bahçe" vasıflı taşınmazın tamamı kadastrodan 01.10.2010 tarih ile N. oğlu F..... adına kayıtlı iken, adı geçen malikin "….. Kadastro Müdürlüğü'nün 03.05.2011 tarihli zabtında belirtildiği üzere kadastro çalışmaları esnasında taşınmazının cinsinin sehven bahçe olarak yazıldığı "ndan bahisle, taşınmazının cinsinin "Kargir iki katlı ev ve kargir tek katlı ev ve bahçe " olarak tashihini talep ettiği, .... Kadastro Müdürlüğü personelinden Kontrol Memuru M. .... , Teknisyen M....., .... Köyü Muhtarı İ. ...., bilirkişiler D. .... , Ş. .... ve R. .... ile dilekçeci F. ....'nin birlikte düzenledikleri 03.05.2011 tarihli tutanakta, hatanın idareden kaynaklandığının tespit ve ifade edildiği, yine işleme ilişkin .... Kadastro Müdürlüğü'nce düzenlenen 25.05.2011 tarihli Teknik Hatalar Düzeltme Formunda; "... evrak üzerinde ve mahallinde yapılan incelemede ve mahallen tutulan 03.05.2011 tarihli zabıtta da görüldüğü gibi ilgili parselin üzerine evlatları N., N., Ş. ve İ.. H. ....'ler tarafından 5-6 yıl evvel inşa edilmiş bir adet KARGİR İKİ KATLI EV ve KARGİR TEK KATLI EV bulunduğu ve kadastro çalışmaları sırasında tanzim edilen sınırlandırma ve ölçü krokilerinde mevcut olduğu halde tespit sırasında sehven BAHÇE olarak tespit edildiği. Yapılan tespitin fiili zemin ile sınırlandırma, ölçü krokilerine aykırı olarak yapıldığı ..." beyanının yer aldığı, bununla birlikte cins tashihine yönelik talep esnasında Müdürlükçe, .... Mal Müdürlüğü'ne hitaben yazılan 08.07.2011 tarih ve 778 sayılı yazıda cins tashihi ilişiğinin kesilip kesilmediği hususunun soru konusu edildiği ve talep sahibi F. ....'den bahse konu idareden kaynaklı hatanın düzeltilmesi için 177,60 TL cins değişikliği harcının tahsilinin sağlandığı görülmüştür. 1458 sayılı Genelge "... Gerek tapu sicil muhafızlıklarının ve gerekse kadastro veya tapulama müdürlüklerinin sebep olduğu hatalar harçlar kanunun 59 ncu maddesi gereği olarak harç alınmadan tashih edilmelidir. ..." hükmünde olup, idareden kaynaklı hataların harç alınmadan tashihi gerekir. . Tahsili sağlanmış olan 177,60 TL tutarındaki harcın, talep edilmesi halinde ilgilisine iadesinin sağlanması ve yapılan cins tashihi işleminin kadastro harcının hesaplanmasında dikkate alınmak üzere Müdürlükçe, ilçe malmüdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Tapu Dairesi Başkanlığınca da tenkide iştirak edilmiştir.

:

sites -> default -> files -> icerik -> ekleri
ekleri -> 6245 sayili harcirah kanunu ağustos 2014
ekleri -> Karar no: 2014/11 genel müDÜRLÜk makamina
ekleri -> Karar no: 2013/119 genel müDÜRLÜk makamina
ekleri -> Cins Değişikliği Hk
ekleri -> Karar no: 2010/46 genel müDÜRLÜk makamina tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün 23/09/2010 tarih ve 2010/24 nolu karan ile onanan
ekleri -> Karar no: 2011/88 genel müDÜRLÜk makamina
ekleri -> Cins Değişikliği Harcı (İmar Kanunu 15 ve 16’ncı maddelerine göre ifraz sonucu)
ekleri -> Cins Değişikliğinde Yapısızken, Yapılı Hale Getirmede Alınacak Harç
ekleri -> Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları: Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları
ekleri -> T. C. ÇEvre ve şEHİRCİLİk bakanliği tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


elmi-srlr--2016--478-18.html

elmi-srlr--2016--478-22.html

elmi-srlr--2016--478-27.html

elmi-srlr--2016--478-31.html

elmi-srlr--2016--478-36.html