1 2 3 4 5 6 7 8

İdarəetmə nəzəriyyə və təcrübəsinin inkişafını təmin eən neçə yanaşma

səhifə8/8
tarix25.06.2018
ölçüsü0.67 Mb.

447. İdarəetmə nəzəriyyə və təcrübəsinin inkişafını təmin eən neçə yanaşma

mövcuddur?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 2

E)6


448.Teylora əsasən fiziki əməyin təşkili prosesi hansı elementlərdən

ibarətdir?

A) Məqsəd, vasitələrin seçiməsi, nəzarət.

B) Təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət.

C) Motivasiya, liderlik, nəzarət.

D) Məqsəd, koordinasiya, motivasiya.

E) Məqsəd, vasitələrin seçiməsi, liderlik

449.

İdarəetmədə qərargah prinsipinin tədqiqatçısı kimi məşhur olmuş şəxsi

göstərin

A) H.Emerson

B) F.Moltgen

C) L.Urvik

D) A.Fayol

E) M.Follet

450. Menecmentdə prossesual yanaşmanın əsas funksiyaları hansılardır?

A) Planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarət.

B) Planlaşdırma, koordinasiya, motivasiya, nəzarət.

C) Planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət.

D) Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, sərəncavermə.

E) Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, koordinasiya sərəncavermə

451. Sistemli yanaşmaya əsasən təşkilatın daxili mühiti hansı elementlərdən

ibarətdir?

A) Struktur, vəzifə, texnologiya, insan, məqsəd.

B) Insanlar,struktur, məqsəd,vəzifə , ünsiyyət.

C) Struktur, təchizat, texnologiya, insan məqsəd

D) Təchizat, texnologiya, insan, ünsiyyət, məqsəd

E) İstehsal,təchizat,maliyyə,insan,məqsəd

452. Sistem yanaşmanın idarəetmə elminə verdiyi töhvə xarici mühitin

əhəmiyyəti haqqındakı təəsürata və təşkilata münasibətdə xarici qüvvələrin

nəzərə alınmasının zəruriliyi keçən əsrin neçənci illərində meydana

gəlmişdir?

A) 50


B) 40

C) 60


D) 70

E) 20


453..Təşkilati struktur nəyə istiqamətlənir?

A) Istehlaka

B) Konkrət vəzifələrin həllinə

C) Xarici şəraitin təz dəyişməsinə

D) Təşkilatın yərləşdiyi ünvana

E) Mənfəətə

454. Adaptiv təşkilati qrulusa hansüar daxildir?

A) Matris və layihə

B) Xətti və qərargah

C) Xətti-funksional və divizional

D) Xətti və funksional

E) Xətti


455. Matris təşkilatı quruluş hansı təşkilati quruluşun növlərindən biridir?

A) Adaptiv.

B) Divizional

C) Bürokratik

D) Xətti.

E) Funksional

456. Şöbələrin aşağıdakı istiqamətlər üzrə ixtisaslaşdırılmasında düzgün

olmayan variantı seçin.

A) xidmət növü üzrə

B) istehsal növü üzrə

C) coğrafı zonalar üzrə

D) fəaliyyət növü üzrə

E) məhsul növü üzrə

457. Horinzontal (üfıqi) əlaqələr necə ola bilməz?

A) ziddiyətli

B) indifferent (birinin həyata keçməsi digərinin həyata keçməsinə gətirib

çıxarır)


C) rəqabətli

D) komplementar

E) harmoniyalı

458. İdarəetmənin səmərəli təşkilinə təsir edən amillər sırasına

aşağıdakdardan hansı variant düz deyildir?

A) əgər işə prosesli şəkildə nəzarət olunmursa

B) əgər işə kompleks şəkildə nəzarət olunmursa

C) əgər işə asanlıqla nəzarət olunmursa

D) geniş təşkiletmə o yerdə özünü doğruldur ki, orada tabeçilikdə olanlar birbirindən asılı olmayaraq işləyirlər

E) əgər işə sistem halında nəzarət olunmursa

459.

Təsərrüfatçılığın mərkəzləşdirilmiş plan sisteminin devizi nədir?

A) plan-qanundur

B) plan-qaydadır

C) plan-sistemdir

D) plan-strategiyadır

E) plan-taktikadır.

460. Strateji məqsəd və vəzifələrə nail olmaq yolunda aralıq məqsədin

müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan planlaşdırma növü hansıdır?

A) taktiki planlaşdırma

B) operativ planlaşdırma

C) biznes planlaşdırma

D) strateji planlaşdırma

E) dövrü planlaşdırma

461. Planlaşdırmanın əsasında duran prinsiplərə aid deyildir:

A) ahəngdarlıq prinsipi

B) effektivlik prinsipi

C) fasiləsizlik prinsipi

D) dəqiqlik prinsipi

E) tamlılıq prinsipi

462. Missiyanın mahiyyətini hansı sual doğru ifadə edir?

A) biz etdiyimiz işi nə üçün edirik

B) biz hara doğru hərəkət edirik

C) biz nəyə nail olmaq istəyirik

D) konkret olaraq nəyi yerinə yetirmək lazımdır

E) Iş necə yerinə yetirilir

463. Strateji menecment neçə ili əhatə edir?

A) 10 ildən artıq.

B) 3 il

C) 5 il.


D) 1 il.

E) 6 ayı


464. Şirkətlərin korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarətdir?

A) Hücum, sabitləşdirmə, müdafiə.

B) Üfuqi, şaquli.

C) Maliyyə, texnologiya, informasiya.

D) Daxili, xarici

E) Açıq,gizli

465. Stateji sinergizmin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Təşkilatın fəaliyyətinin birləşmə vasitəsilə səmərəliliyi artırılır.

B) Təşkilatın fəaliyyətinin bölünmə vasitəsilə səmərəliliyi artırılır.

C) Təşkilatın fəaliyyətinin yeni bazarlara çıxmaqla səmərəliliyi artırılır.

D) Təşkilatın fəaliyyətinin yeni məhsulların istehsalı ilə səmərəliliyi artırılır.

E) Təşkilatın fəaliyyətinin diversifikasiya olunması yolu ilə səmərəliliyin

artırılması

466. Şaquli inteqrasiyanm tiplərinə aid deyildir:

A) vizual inteqrasiya

B) qismən inteqrasiya

C) kvaziinteqrasiya

D) tam inteqrasiya

E) Paralel inteqrasiya

467. Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır?

A) Kreditlərin cəlb edilməsi, fəaliyyətin genişləndirilməsi

B) İstehsalın genişləndirilməsi.

C) Yeni məhsulun istehsalı.

D) Birgə müəssisələrin yaradılması.

E) İnvestisiyalar cəlb etmək.

468. Müvəffəqiyyət tələbatının əsasını hansı nəzəriyyə qoymuşdur?

A) D.Makklelandın tələbat nəzəriyyəsi.

B) Gözləmə nəzəriyyəsi.

C) Ədalət nəzəriyyəsi.

D) Porter-Louler modeli.

E) Tələbatların iyerarxiyası nəzəriyyəsi

469.F. Herlsberqin iki amil nəzəriyyəsinin yəginlik amillərinə aid deyildir?

A) Ozünüifadə

B) Əmək haqqı

C) Şirkətin siyasəti

D) Əmək şəraiti

E) Istehsal şəraiti

470. Hansı rəhbərlik üslubu üçün savadlı işçilərin seçimi xarakterikdir

A) demokratik

B) monarxiya

C) bürokratik

D) liberal

E) avtoritar

480. Münaqişənin həllinin hansı quruluş üsulları vardır?

A) 1.İşin mahiyyətinin izah edilməsi; 2.Koordinasiyaedici mexanizmlərin tətbiqi; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

B) 1.İşə tələbatın izah edilməsi; 2.Koordinasiyaedici mexanizmlərin tətbiqi; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

C) 1.İşdən çıxarma; 2.Cəzalandırma; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

D) 1.Otaqların ayrılması; 2.Mükafatın artırılması; 3.Təşkilat miqyaslı kompleksməqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

E) 1.Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi; 2.Mənfəət artırılması; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması.

481. Problemin dərk edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən vasitə

necə adlanır?

A) informasiyanın bolluğu

B) informasiyanın asılığı

C) informasiyanın yoxluğu

D) informasiyanın natamam olması

E) informasiyanın qərəzliliyi

482. Münaqişənin həll edilməsinin hansı insanlararası üsulu var?

A) Kənarlaşma, yumşaltma, məcburetmə, kompromiss, problemin həlli;

B) Yumşaltma, məcburetmə, əmretmə, döymə, kompromiss;

C) Məcburetmə, əmretmə, sərəncamvermə, problemin həlli, kompromiss;

D) Məcburetmə, həlletmə, sərəncamvermə, problemyaratma, kənarlaşma;

E) Kənarlaşma, uzaqlaşma, qaçma, döymə.

483. Lerri Qreynerin təşkilatı dəyişikliklərin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi modelinə görə bu proses neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 6;


B) 4;

C) 3;


D) 5;

484. Menecerlər nəyi sosiotexniki altsistem adlandırırlar?

A) Təşkilatdaxili dəyişənləri;

B) Təşkilatın xarici mühit amillərini;

C) Biznes təşkilatın;

D) Texnologiya və sosiologiyanı;

E) Texnoloji dəyişiklikləri.

485. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.

486. Düzgün olmayan variantı göstərin:

A) Milli Məclisin sədri menecer adlandırılır;

B) Proqram – məqsədli qrupun yaxud layihə qrupunun rəhbəri menecer adlandırılır;

C) Tabeçilikdə olana nəzərən rəhbər menecer adlandırılır;

D) Bütövlükdə firmanın rəhbəri və onun ayrı–ayrı bölmələrinin rəhbərləri meneceradlandırılır;

E) İşləri müasir üsullara uyğun təşkil edən istənilən idarəetmə səviyyəsi inzibatçısı menecer adlandırılır.

487. Menecerlərdən tələb edilmir:

A) Firmanın prezidentinin səhhətinə ciddi diqqət ayırmaq və təklif vermək qabiliyyəti;

B) Rəqib firmaların fəaliyyətini təhlil etmək bacarığı;

C) Bütövlükdə firmanın idarə edilməsi sahəsində ümumi biliklərin olması;

D) İcraçıları qərar qəbuletmə prosesinə cəlb edərək kompetensiyalı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti;

E) Təsərrüfat konyukturasının inkişaf meyllərini və tələbin dəyişmə meyllərini əvvəlcədən

488. Münaqişələrin həllinin şəxsləarası üslubları hansılardır

A) Qaçma, aradangötürmə, məcburetmə, kompromis, həll

B) Qaçma, məcburetmə, həll, araşdırma, kompromis

C) Qaçma, məcburetmə, inandırma, həll, aradan götürmə

D) Qaçma, kompromis, həll, aradan götürmə, beyin hücumu

E) Qaçma, kompromis, inandırma, həll, qərar qəbulu

489. Hansı situasiyalar problem hesab edilir?

A) 1. Məqsədlərə nail olunmamışdır. 2. Gözlənilməyən baş vermişdir. 3. Potensial imkandan istifadə zərurəti yaranmışdır.

B) 1. Məqsədlərə nail olunmuşdur. 2. Gözlənilən baş vermişdir. 3. Baş verməli olan baş verməmişdir.

C) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Gözlənilməyən baş verməmişdir. 3.İmkanlar yaranmamışdır

D) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Məqsədlərə nail olunmamışdur. 3. Qar yağmışdır.

E) 1. Məqsədlər real deyildir. 2. Soyuq düşmüşdür. 3.Qar yağmışdır.

490. Müasir motivasiya nəzəriyyələri neçə kateqoriyaya bölünür?

A) İki;


B) Üç;

C) Beş;


D) Yeddi;

E) Dörd.


491. İnformasiya mübadiləsi prosesinin elementi deyil:

A) Kodlaşdırma;

B) Kanal;

C) Göndərən;

D) Məlumat;

E) Qəbul edən.

492. Rəhbərliyin neçə üslubu mövcuddur

A) Avtoritar, demokratik, liberal.

B) Avtoritar, liberal

C) Üslubu yoxdur

D) Demokratik, liberal.

E) Avtoritar, demokratik.

493. SWOT- təhlilə görə firma üçün xarici təhlükə hesab edilir:

A) Əvvəlki məhsullara tələbin düşməsinə saəbəb olan innovasaiyalar;

B) Şaquli inteqrasiya ;

C) Geriyə şaquli inteqrasiya ;

D) İnnovasiya təcrübəsi;

E) Cəlb edilmiş kreditlərin çox olması üzündən qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti.

494. Seçmə metodlarına aid deyildir?

A) normativləşdirmə;

B) testləşdirmə;

C) sınaqlar;

D) söhbət aparma.

E) attestasiya

495. Mücərrəd daxili mühüt amillərinə aid deyillir:

A) heyət


B) missiya

C) məqsəd və vəzifə

D) strategiya

E) taktik

496. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.

497. Hansı variantda daxili mühit amilləri düzgün göstərilmişdir?

A) məqsəd,vəzifə,təşkilati quruluş

B) məqsəd,vəzifə,inflyasiya

C) təşkilatı quruluş,heyət,alıcılar

D) taktika,strategiya,işsizlik

E) rəqiblər,texnika və texnologiya,heyət

498. Biznes təkilatlarında qeyri–formal qruplar necə yaranır?

A) Öz–özünə;

B) Rəhbərlərin iradəsilə;

C) Həmkarlar təşkilatının göstərişi ilə;

D) İstehlakçıların tələbi əsasında.

E) Nazirliyin göstərişi ilə;

499. Qeyri – formal təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A) 11. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə müqavimət. 3. Qeyri – formal liderin olması;

B) 1. İqtisadi nəzarət; 2. Qrup nəzarəti; 3. Qrup sədaqəti.

C) . Qorxunun olması; 2. Liderin olması. 3. Pulun olması;

D) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə həvəs. 3. Həqiqəti axtarmaq;

E) 1. Sosial nəzarət. 2. Liderlik. 3. Qənaətlilik.

500. Qrupun işinin səmərəliliyinə təsir göstərən amillər hansılardır?

A) Həcm, normalar, tərkib, möhkəmlik, qürur düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

B) Həcm, tərkib, normal, proseduralar, qaydalar, münaqişəlik, status, funksional rol;

C) Tərkib, say, rəhbər, əmək haqqı, qrup düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

D) Tərkib, rəhbər, səlahiyyət, həvaləetmə, norma; E) Rəhbər, adət, ənənə, səlahiyyət, qürur düşüncəsi.

:

user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


elmi-srlr--2016--478-63.html

elmi-srlr--2016--478-68.html

elmi-srlr--2016--478-72.html

elmi-srlr--2016--478-77.html

elmi-srlr--2016--478-81.html