Для читання транслітерації потрібно звернути увагу на три речі:

- Буква ה, котра в івриті в різних випадках позначає звук, подібний до україньського «г», або до англійського «h», тут передається буквою h

- Буква ג позначає звук " ґ ", або такий же звук, як буква "г" в російській мові, і в транслітерації вона позначається також буквою " ґ "

- В івриті наголос у більшості випадків робиться на останньому складі, тому у винятках, в словах, де наголос не на останньому складі, ударні голосні виділені підкресленням.

* «Хазаль» - абревіатура, складена з перших літер слов «хахамейну зіхронам лі-враха» (мудреці наші, пам’ять їх для благословення), маються на увазі каббалісти досить тривалого періоду з 3 віку до н.е. до часу завершення Вавілонського Талмуду наприкінці 6 віку н.е.
©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Дарування Тори


מתן תורה

Дарування Тори

тора матан

ואהבת לרעך כמוך

камоха лє-реаха ве-аhавта

як ти – ближньому твоєму - полюби


(епіграф) Полюби ближнього свого як самого себе.

רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה.

ба-тора ґадоль клаль зе омер аківа рабі

в Торі - великий – правило – це – каже – Аківа - раббі


Раббі Аківа говорить: «Це велике правило в Торі».

מאמר חז"ל זה אומר לנו בארוני.

беаруні лану омер зе хазаль* маамар

поясніть мене – нам – каже – це – кабалісти - висловлення


(текст) Це висловлення кабалістів каже нам: «Поясніть мене».

כי מלת "כלל" יורא על סכום של פרטים

пратім шель схум аль йоре клаль мілат кі

деталі – (прийменник) – сума – на – вказує – правило – слово - оскільки


Поскільки слово «правило» вказує на суму деталей,

שמשיתופם יחד הועמד אותו הכלל.

hаклаль ото hуамад яхад ше-мі-шітуфам

це правило – той – поставлений – разом – що з їхньої взаємодії


з взаємодїї яких встановлено те правило.


נמצא כשהוא אומר על המצוה של

шель hаміцва аль омер кшеhу німца

(прийм.) - ця заповідь – про – говорить – коли він - знаходиться


Виходить, що коли він говорить про завовідь

"ואהבת לרעך כמוך" שהו כלל גדול בתורה,

батора ґадоль клаль шеhу камоха лєреаха веаhавта

в Торі – великий – правило – що він - як ти - ближньому твоєму - полюби


"Полюби ближнього як самого себе", що це велике правило в Торі,

הנה עלינו להבין ששאר תרי"ב המצוות שבתורה

ше-батора hаміцвот тар’яб ше-ш‘ар леhавін алейну hіне

що в Торі – ці заповіді – 612 – що решта – зрозуміти – на нас - ось


ми повинні зрозуміти, що решта 612 заповідей Тори,

עם כל המקראות שבתוכה, אינן לא פחות ולא יותר מאשר

меашер йотер вело пахот ло ейнан ше-бетоха hамікраот коль ім

чим – більше – і не – менше – не – вони не – що в ній – вислови – всі - з


з усіма писаннями, які вона містить в собі, всі вони не менше і не більше, ніж

סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצוה האחת הזאת

hазот hаахат ба-міцва у-мутнім hамухнасім hапратім схум

ця – одна – заповіддю – і обумовлені – введені – ці деталі - сума


сума деталей, які входять в одну цю заповідь і обумовлені єю:

."ואהבת לרעך כמוך" של

камоха лєреаха веаhавта шель

як ти - ближньому твоєму – полюби - (прийм.)


"Полюби ближнього як самого себе".

שאין אלו אלא דברים מתמיהים,

матміhім дварім ела елу ше-ейн

дивовижні – слова – але – ці – що нема


І все це є ніщо інше, як речі дивовижні,

כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחבירו,

ла-хаверо адам ше-бейн бе-міцвот іцдак зе кі

товаришу його – людина – що між – в заповідях – буде правим – це - бо


оскільки це було б виправдано щодо заповідей, які ведуться між людиною та її ближнім,

אולם איך יכולה אותה מצוה אחת להכיל ולכלכל

у-лехалькель леахіль ахат міцва ота єхола ейх улам

і забезпечити – вмістити – одна – заповідь – та – може(ж.р.) – як - проте


проте як може одна ця заповідь вмістити і забезпечити існування

בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום,

ла-маком адам ше-бейн hаміцвот коль ет бетоха

місцю (Творцю) – людина – що між – ці заповіді – все – (прийм.) – в ній


в собі всіх заповідей щодо відносин між людиною і Творцем,

שהן עקרי התורה ורוב מנין ובנין שלה

шела у-віньян міньян ве-ров hатора ікарей ше-hен

її – і будова – кількість – і більшість – Тора – головні (речі) – що вони(ж.р.)


які являють собою головне в Торі, основну і більшу її частину?
?


email-drtckararediffmail.html

email-password-ingresar.html

emailben-kreditiroda.html

emaldau-taraui---zhmisti.html

emali-kasidesinin.html