©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

дарз дәбастә беј - ФӘрмони фәХРӘддин әбосзодә тырки-толыши луғӘт türkcә-talişca lüĞӘT


дарз дәбастә беј.

 

DƏRZLİK

 : min dәrzlik taya 

и һәзо дарзинә тајә.

 

DƏRZTULLAYAN

 и. д.-т. 

дарзәғанд.

 

DƏRZYIĞAN

 и. 

дарзгырдәәкә.

 

DƏRZYÜKLƏYƏN

 и. 

дарзбожән.

 

DƏSAYİS

 и. канә. 

биҹәти, кәләк, мијонгәзәти;

 дијәкә: dәsisә. DƏSGAH

 и. дәсго.

 

DƏSGAHLI

 с. 

дәсгојн.

 

DƏSGİRƏ

 и. диал. 

дәсгирә, шып, сәвәх.

 

DƏSXOŞ

 и. канә. 

дастхош.

 

DƏSİSƏ

 и. канә. 

биҹәти, мијонгәзәти, кәләк.

 

DƏSMAL

  и. 

1.  дастмол;  2.  тәлис;

  qab  dәsmalı  ғабә  тәлис,  çay dәsmalı чајә тәлис; 

dәsmal götürüb ağlamaq дастмол пегәте бәмеј. 

DƏSMALASAN

 и. тәлисеһашт.

 

DƏSMALLAMAQ

  ф. 

1. де тәлиси молеј, һышкәмол кардеј; 2.

 мәҹ. јалтәғәти кардеј, тәлис гәтеј.

 

DƏSMALLANMAQ

 ф. 

ыштәни һышкәмол кардеј.

 

DƏSMALLATDIRMAQ

 ф. 

һышкәмол дој кардеј.

 

DƏSMALLATMAQ

 ф. дијәкә: dәsmallatdırmaq. 

DƏSMALLI

 с. дастмолин, тәлисин.

 

DƏSMALLIQ

 с. 

дастмолонә, тәлисонә, бо дастмоли, тәлиси нәзәрәдә гәтә быә. DƏST

1

 и. даст;

 bir dәst corab и даст гујәве; bir dәst dәyişәk и даст 

хомиоләт. 

DƏST

2

 и.  канә. даст.

 

DƏSTAMUZ

 и. канә. 

дастәмуз

 (һәјвон). DƏSTANA

 и.  диал. дијәкә: dastana. DƏSTAR

 и. канә. чалмә.

 

DƏSTAVÜZ

 и. канә. 

дастәвуз, дәлил.

 

DƏSTBAŞÇI

 и. дијәкә: dәstәbaşı. 

DƏSTBƏND

 и. канә. дастбанд.

 

DƏST-DƏST з. 

даст-даст

 (оләт и.ҹ.ч.). DƏSTƏ

1

  и. дастә,  чангә,  кылыз;

  bir dәstә açar и  дастә  һачәр; göyәrti  dәstәsi  һавзә  дастә,  и  дастә  һавзә,  и  кылыз  һавзә,  dәstә 

bağlamaq дастә бастеј; gül dәstәsi вылә дастә.. 

DƏSTƏ

2

 и. дастә, груп, ковлә;

 kiçik dәstә гәдә дастә. DƏSTƏARASI

 с. мијондастон.

 

DƏSTƏBAĞLAYAN

  с. 

дастәбаст;

  dәstәbağlayan  maşın  рабитә. 

дастәбастә машин. 

DƏSTƏBAŞI

 и. гәп. сәрдастә.

 

DƏSTƏBAŞILIQ

 и. 

сәрдастәти.

 

DƏSTƏBAZ

 и. 

дастәбоз.

 

DƏSTƏBAZLIQ

 и. 

дастәбозәти.

 

DƏSTƏBƏDƏSTƏ

 з. 

дастәбәдастә.

 

DƏSTƏÇİ

 и. дијәкә: dәstәbaz. 

DƏSTƏÇİN

 с. дастәчын, гыләчын.

 

DƏSTƏ-DƏSTƏ

1

 з. дастә-дастә, кылыз-кылыз

 (һавзә и.ҹ.ч.). DƏSTƏ-DƏSTƏ

2

 з. дастә-дастә;

 dәstә-dәstә dayanmaq дастә-дастә 

мандеј;  dәstә-dәstә  keçmәk  дастә-дастә  дәвардеј;  quşlar  dәstә-dәstә 

uçurlar пәрәндон дастә-дастә пәрејдән. 

DƏSTƏFƏRMAN и. канә. 

дастәфәрмон.

 

DƏSTƏK

1

 и. дастәк, мичә, мыштәк;

 qapının dәstәyi бәј дастәк; xәncәrin  dәstәyi  шымши  дастәк;  komposterin  dәstәyi  компостери 

мичә.  


DƏSTƏK

2

  и. дастәк,  комәг;

  maddi  dәstәk  мадди  дастәк,  mәnәvi dәstәk мәнәви дастәк. 

DƏSTƏKLƏMƏK

1

 ф. пуснә даһаштеј.

 

DƏSTƏKLƏMƏK

2

 ф. дастәк дој, комәг кардеј.

 


DƏSTƏKLƏNMƏK 

 

-127-  

DƏSTƏKLƏNMƏK

1

 ф. пуснә даһаштә беј.

 

DƏSTƏKLƏNMƏK

2

 ф. дастәк доә беј, комәг кардә беј.

 

DƏSTƏKLƏTMƏK

 ф. 

пуснә дој даһаштеј.

 

DƏSTƏKLİ

1

 с. дастәкин, мичәјн, мыштәкин.

 

DƏSTƏKLİ

2

 с. дастәксојб, комәгсојб, пештсојб.

 

DƏSTƏKLİK

  с. 

дастәконә,  мичонә,  мыштәконә,  бо дастәки, мичә, мыштәки нәзәрәдә гәтә быә. DƏSTƏKSİZ

1

 с. бедастәк, бемичә, бемыштәк.

 

DƏSTƏKSİZ

2

 с. бедастәк, бекомәг, бепешт.

 

DƏSTƏQƏLSƏMƏLİLƏR

 и. зоол. 

дастәҹыләришәјнон.

 

DƏSTƏLƏMƏK

 ф. 

дастә дәбастеј.

 

DƏSTƏLƏNMƏK

  ф. 

1.  дастә  бастә  беј

  (одәмон); 2.  дастә дәбастә беј

 (һавзә). DƏSTƏLƏŞMƏK

 ф. дастә бастеј, дастә-дастә гырдә беј.

 

DƏSTƏLƏTDİRMƏK

 ф. 

дастә дәбастовнијеј

 (һавзә). DƏSTƏLƏTMƏK

 ф. дијәкә: dәstәlәtdirmәk. DƏSTƏLİ

 с. дастәкин, мичәјн, мыштәкин.

  

DƏSTƏMAZ

 и. 

дастнымож;

 dәstәmaz almaq дастнымож гәтеј. DƏSTƏMAZLI

 с. дастныможин.

 

DƏSTƏMİC

  и. 

дастәмиҹ

  (гәмијәдә  вокырон,  сигналә  бојдәғон и.ҹ.ч. рост кардејро трос, сиҹим). 

DƏSTƏMUZD

 и. канә. дастәмыжд.

 

DƏSTƏRÇİN

 и. канә. 

дастәхон, дастәчин.

 

DƏSTƏRƏK

1

 и. бот. дастәрәк.

 

DƏSTƏRƏK

2

 и. дастәрәк

 (һиши дастәк). DƏSTƏRXAN

 и. канә. дастәхон, сурфә.

 

DƏSTƏŞƏKİLLİ

 с. дијәкә: dәstәyәbәnzәr. 

DƏSTƏYƏBƏNZƏR

 с. дастәохшәр, чангәохшәр.

 

DƏSTFƏRMAN

 и. канә. дијәкә: dәstәfәrman. 

DƏSTGAH

 дијәкә: dәsgah. DƏSTGAHLI

 дијәкә: dәsgahlı. DƏSTGİR

 и. канә. 1. һоми, ғәјум; 2. әсир.

 

DƏST-XƏTT

 и. 

даст-хәтт.

 

DƏSTİ

 и.  канә. 

дасти, мавлә.

 

DƏSTLƏMƏK

 ф. 

даст кардеј, комплект кардеј.

 

DƏSTLƏŞDİRMƏK

 ф. дијәкә: dәstlәmәk. 

DƏSTLİK:

  bir dәstlik и даст, beş dәstlik пенҹ даст. DƏST-PAÇA

  с.  канә. 1.  дырдилә,  керахт,  тарсә,  ыштә  сәј гин  кардә

  (одәм); 2.

 

пәрт/мәғмун  кардә  быә,  хәҹоләт  доә быә, дырдилә кардә быә, дим дәжовнијә быә, дәпушнијә быә,  хәҹил,  хәҹоләтәжә;  бә  һәјәҹон  дәғандә  быә,  бә чәкәм-чәкәм  дәғандә  быә

;  dәst-paça  olmaq  бә  һәјәҹон  дәшеј, 

һәјәҹон һисс кардеј. DƏSTPƏRVƏRDƏ

  и.  канә. дастпәрвәрдә,  дештә  дасти пероснијәј, дасти мәһсул. DƏSTUR

 и. канә. дастур.

 

DƏSTURLUQ

 и. канә. 

дастурәти, иҹозә доә бе.

 

DƏSTURÜLƏMƏL

  и.  канә. 

дастуруләмәл,  тәлимот,  сәрән-ҹом.

 

DƏSTURÜLƏMR

 и. канә. 

дастуруләмр.

 

DƏŞNƏ

 и. канә. 

шымши, хәнҹәр.

 

DƏŞT

 и. канә. 

дашт, сәһро.

 

DƏŞTİ

1

 и. мус. "Дашти"

 ("Шур" муғами әсос бахшон гыләјни). DƏŞTİ

2

 с. канә. вәшјән, дашти, сәһрои.

 

DƏVA и. канә. дијәкә: dava

1DƏVAXANA и. канә. дијәкә: davaxana. 

DƏVƏ и. 

дәвә;

 dәvә karvanları дәвә кәрвонон. DƏVƏAYAGI и. бот. 

быргезы.

 

DƏVƏCİKLƏR и. зоол. 

дәвәчон

 (бәнә дәвә гиј шатә һәжомотон). DƏVƏÇİ и. 

дәвәвон.

 

DƏVƏÇİLİK и. 

дәвәвонәти.

 

DƏVƏDABANI и. бот. 

дәвәпошнә

 (рәсә). DƏVƏDƏLLƏYİ и. зоол. 

дәвәдәллок (һәжомот). 

DƏVƏƏNCİRİ и. 

дәвәинҹи.

 

DƏVƏGÖTÜRMƏZ и. 

гонә шәлә.

 

DƏVƏGÖZÜ и. 

ангы гыләј ҹур.

 

DƏVƏKİMİLƏR и. зоол. 

дәвәғәзинон.

 

DƏVƏQIRXAN и. 

дәвәтош, дәвәчын.

 

DƏVƏQUŞU

 и. 

дәвәкижә.

 

DƏVƏQUŞUKİMİLƏR

 и. 

дәвәкижәғәзинон.

 

DƏVƏLƏMƏK

 ф. диал. 

де дәвә гәми пыјеј, дәвәгәм жәј.

 

DƏVƏLİ

 с. 

дәвәсојб, дәвәјн.

 

DƏVƏOTU

 и. бот. 

дәвәаләф.

 

DƏVƏRƏ

 с. гәп. 

беҹуртијә

 (чәш). DƏVƏRƏGÖZ

 с. беҹуртијәчәш.

 

DƏVƏRƏGÖZLÜ

 с. 

беҹуртијәчәш(ин).

 

DƏVƏRƏGÖZLÜLÜK

 и. тәб. 

беҹуртијәчәшәти.

 

DƏVƏT

 и. 

дәвәт, сәло, тәклиф;

 rәsmi dәvәt рәсми дәвәт. DƏVƏTEDİCİ

 с. дәвәтәкә;

 dәvәtedici işarә дәвәтәкә ишорә. DƏVƏTİKANI

 и. бот. дәвәтеғ.

 

DƏVƏTLİ

  с. 

дәвәтин,  сәло  жә  быә,  тәклиф  кардә  быә, дәвәт кардә быә

 (меһмон). DƏVƏTNAMƏ

 и. дәвәтномә.

 

DƏVƏYAGI

 и. бот. 

дәвәрујән, дәвәпиј.

 

DƏVƏYUNU

 с. 

дәвәпашмә

 (дәвә пашмәо бофтә быә оләт). DƏYANƏT

 и. дәјонәт.

 

DƏYANƏTKAR

 с. дијәкә: dәyanәtli. 

DƏYANƏTKARLIQ

 и. дијәкә: dәyanәtlilik. DƏYANƏTLİ

 с. дәјонәтин.

 

DƏYANƏTLİLİK

 и. 

дәјонәтинәти.

 

DƏYANƏTSİZ

 с. 

бедәјонәт, лупешт, беетибо.

 

DƏYANƏTSİZLİK

 и. 

бедәјонәтәти, лупештәти, беетибоәти.

 

DƏYDİRMƏK

 ф. 

пеховнијеј, дој окујеј, бәјәнды окујеј.

 

DƏYƏ

 и. 

кумә, чоды

 (мывәғғәти мәнзыл); dәyә tikmәk (qurmaq) 

чоды ежеј (сохтеј). 

DƏYƏCİK

 и. кумәло.

 

DƏYƏLİK

  с. 

кумонә,  чодыонә,  бо  кумә,  чоды  нәзәрәдә гәтә быә.

 

DƏYƏNƏK

  и. 

ләво;

  polis  dәyәnәyi  полиси  ләво,  rezin  dәyәnәk 

резинә  ләво, dәyәnәklә döyәclәmәk де ләво һындыку кардеј, ләвоку 

кардеј,  dәyәnәklә  vurmaq  де  ләво  жәј,  dәyәnәk  gәzdirmәk  ләво 

новнијеј. 

DƏYƏNƏKLƏMƏK

 ф. ләвоку кардеј.

 

DƏYƏNƏKLƏNMƏK

 ф. 

ләвоку кардә беј.

 

DƏYƏNƏKLİ

 с. 

ләвобәдаст.

 

DƏYƏR

 и. 

ерж, молјәт;

 әmlakın dәyәri әмлоки ерж. DƏYƏR-DƏYMƏZ

 и. дәдә хәј.

 

DƏYƏR-DƏYMƏZİNƏ

 з. 

дәдә хәјәдә;

 dәyәr-dәymәzinә satmaq дәдә 

хәјәдә (мыфтә, ержон) дој (һәватеј). 

DƏYƏRLİ

 с. ержин, молјәтин;

 dәyәrli әşyalar ержинә ҹонәвон; dәyәrli mәslәhәt ержинә мәслоһат. 

DƏYƏRLİLİK

 и. ержинәти, молјәтинәти.

 

DƏYƏRSİZ

 с. 

беерж, бемолјәт;

 dәyәrsiz mal беержә мол. DƏYƏRSİZLİK

 и. беержәти, бемолјәтәти.

 

DƏYİB-DOLAŞMAQ

 ф. гәп. 

пехәвијеј

 (бәчи). DƏYİRMAN

  и. осјо;

  buxar  dәyirmanı  бухори  осјо,  elektrik dәyirmanı електрики осјо, yel dәyirmanı вој осјо. 

DƏYİRMANÇI

 и. осјовон.

 

DƏYİRMANÇILIQ

 и. 

осјовонәти.

 

DƏYİRMANDAŞI

 и. 

осјо сығ.

 

DƏYİRMANXANA

 и. канә. 

осјохонә, осјо.

 

DƏYİRMANLIQ

  с. 

бо  осјо  нәзәрәдә  гәтә  быә,  бә  осјо  бардә-нин,  һорәнин;

  dәyirmanlıq  dәn  бә  осјо  бардәнинә  (һорәнинә) 

тахыл. 

DƏYİRMİ 

 

-128-  

DƏYİRMİ

 с. гырд, гырдул;

 dәyirmi sifәt гырдулә сыфәт. DƏYİRMİAĞIZ

 с. гырдәгәв, гырдуләгәв.

 

DƏYİRMİAĞIZLI

  с. 

гырдәгәв;

  dәyirmiağızlı  kәlbәtin  гырдәгәвә 

ғәлбәтин. 

DƏYİRMİAĞIZLILAR

 и. зоол. гырдәгәвон.

 

DƏYİRMİBAŞ

 с. 

гырдәсә.

 

DƏYİRMİCƏ

 с. 

гыр-гырдул, лап гырдул.

 

DƏYİRMİHÜCEYRƏLİ

 с. 

гырдәһуҹејрәјн.

 

DƏYİRMİLƏLƏK

 с. 

гырдәләләк.

 

DƏYİRMİLƏLƏKLİ

 с. дијәкә: dәyirmilәlәk. 

DƏYİRMİLƏLƏKLİLƏR

 и. зоол. гырдәләләкинон.

 

DƏYİRMİLƏMƏK

 ф. 

гырдул кардеј.

 

DƏYİRMİLƏNMƏK

 ф. 

гырдул кардә беј, гырдул беј.

 

DƏYİRMİLƏŞDİRİLMƏK

 ф. 

гырдул кардовнијә беј.

 

DƏYİRMİLƏŞDİRMƏK

 ф. 

гырдул кардовнијеј.

 

DƏYİRMİLƏŞMƏK

 ф. 

гырдул беј.

 

DƏYİRMİLƏTMƏK

 ф. 

гырдул дој кардеј.

 

DƏYİRMİLİK

 и. 

гырдуләти.

 

DƏYİRMİMEYVƏLİ

 и. 

гырдуләмивәјн.

 

DƏYİRMİSİFƏT

 с. 

гырдәсыфәт, чәхәсыфәт.

 

DƏYİRMİSİFƏTLİ

 с. дијәкә: dәyirmisifәt. 

DƏYİRMİSOV

 с. гырдуләчәм, гырдәләвун.

 

DƏYİRMİTƏHƏR

 с. дијәкә: dәyirmisov. 

DƏYİRMİÜZLÜ

 с. дијәкә: dәyirmisifәt. DƏYİRMİYARPAQ

 с. вишә. бот. гырдәливәјн.

 

DƏYİŞDİRİCİ

 и. 

дәгишәкә.

 

DƏYİŞDİRİLƏCƏK

 с. 

дәгиш кардәнин.

 

DƏYİŞDİRİLMƏK

 ф. 

дәгиш кардә беј.

 

DƏYİŞDİRİLMƏZ

 с. 

дәгишныбыә.

 

DƏYİŞDİRİLMƏZLİ

 

K и. 

дәгишныбејәти.

 

DƏYİŞDİRMƏK

 ф. 

дәгиш кардеј.

 

DƏYİŞDİRTMƏK

 ф. 

дәгиш кардовнијеј, дәгиш дој кардеј.

 

DƏYİŞ-DÜYÜŞ

 и. гәп. 

дәгиш-дугуш.

 

DƏYİŞƏCƏK

 и. дијәкә: dәyişәk.  

DƏYİŞƏKи. гәп. 

дәгишәг

 (оләт). DƏYİŞƏKÇİ

 и. дәгишәгкор, дәгишәкә

 (оләти). DƏYİŞƏKLİ

 с. дәгишәгин

 (жијәдәнә оләти һәхәдә). DƏYİŞƏKLİK

  с. дәгишәгонә,  бо  дәгишәги  нәзәрәдә  гәтә быә.

 

DƏYİŞƏKTİKƏN

 и. 

дәгишәгәдут.

 

DƏYİŞƏN

  с. 

дәгиш  быә;

  dәyişәn  kәmiyyәt  риј.  дәгиш  быә 

кәмијәт. 

DƏYİŞİK

 с. 1. дәгиш, сәһв, дәгиш еғандә быә, сәһв еғандә быә;

 dәyişik ünvanlar сәһв  еғандә быә  унвонон; 2. дәгиш кардә быә;  3. побәпо;

  dәyişik  çәkmәlәr  побәпоә  чәкмон;  dәyişik  düşmәk 

побәпо егынијеј; dәyişik salmaq побәпо еғандеј. 

DƏYİŞİKLİK

  и. дәгиши;

  vacib  dәyişikliklәr  воҹибә  дәгишијон, әlamәtdar dәyişikliklәr әломәтдорә дәгишијон, mәqalәdә dәyişikliklәr 

etmәk мәғаләдә дәгишијон кардеј. 

DƏYİŞİLƏN

  с. дәгишбыә;

  dәyişilәn  kәmiyyәt  риј.  дәгишбыә 

кәмијәт. 

DƏYİŞİLMƏK

  ф. дәгиш  кардә  беј,  дәгиш  беј;

  rәhbәrlik dәyişildi рәһбәрәти дәгиш кардә бе. 

DƏYİŞİLMƏYƏN

  с. дәгишныбыә;

  dәyişilmәyәn  kәmiyyәt  риј. 

дәгишныбыә кәмијәт. 

?


emil-gaborio-delo-vdovi-10.html

emil-gaborio-delo-vdovi-3.html

emil-gaborio-delo-vdovi-8.html

emile-durkheim-1858--1917.html

emile-zola-ve-nana---shif-14.html