1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. O’qitishning vazifalarini tekshirish va baholash maqsadida quyidagi qoidalarni qo’llang:
 1. har bir vazifalar guruhini “Dars yakunida talabalar quyidagilarni bajara olishlari lozim ...” - deb boshlang;

 2. vazifalarni alohida raqamlang;

 3. beriladigan vazifalarni quyidagi fe’llardan boshlang: sanab o’ting, eslang, so’zlab bering, ko’rsatib bering, tanlang, hisoblang va hokazo.;

 4. har bir vazifani talaba so’zi bilan qo’ying (o’qituvchi atamasida emas);

 5. topshiriqlar xilma-xilligidan qat’iy nazar faqat BITTA natijani ko’zlasin;

 6. dars boskichlarini shunday rejalashtiringki, toki u o’qituvchining o’tadigan dars bosqichlarini emas, balki “talabaning o’zini keyinchalik qanday tutishi kerakligiga ishora qilsin”;

 7. muammolarni shunday qo’yingki, uning echimini mezonlash va qanday qilib maqsadga erishilganligini aniqlash mumkin bo’lsin;

 8. ular buni qila oladilarmi? – degan savol topshiriq berishdan oldin ishlatiladi (kerakli test topshiriqlarini tuzishda).

TA`LIM JARAYONINI TARTIBGA


SOLUVCHI NORMATIV -HUQUQIY


HUJJATLAR


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASI

41-modda.


Har kim bilim olish huquqiga ega.

Bepul umumiy ta`lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi.

Maktab ishlari davlat nazoratidadir.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI

KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI TO`G`RISIDA*


O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qaror qiladi:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi tasdiqlansin.

2. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturini bosqichmabosqich ro`yobga chiqarish yuzasidan kompleks tadbirlar rejasini ishlab chiqib amalga oshirsin. Davlat budjetini tasdiqlashda milliy dasturning moliyaviy va moddiy ta’minotiga alohida e’tibor berilsin.

O`zbekiston Respublikasining

Prezidenti I. KARIMOV

Toshkent sh.,

1997-yil 29-avgust,

463-I-son

* 1998-yil 28-martdan kuchga kirgan.


Kadrlar tayyorlash milliy dasturi

Umumiy qoidalar


O`zbekiston Respublikasi inson huquqlari va erkinliklariga rioya etilishini, jamiyatning ma’naviy yangilanishini, ijtimoiy yo`naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishni, jahon hamjamiyatiga qo`shilishni ta’minlaydigan demokratik huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyati qurmokda.

Inson, uning har tomonlama uyg`un kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro`yobga chiqarishning sharoitlarini va ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulqatvorning andozalarini o`zgartirish respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchidir. Xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O`zbekiston taraqqiyotining muhim shartidir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi «Ta’lim to`g`risida»gi O`zbekiston Respublikasi Qonunining qoidalariga muvofiq holda tayyorlangan bo`lib, milliy tajribaning tahlili va ta’lim tizimidagi jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan hamda yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo`ljalni to`g`ri ola bilish mahoratiga ega bo`lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo`naltirilgandir.

Dastur kadrlar tayyorlash milliy modelini ro`yobga chiqarishni, har tomonlama kamol topgan, jamiyatda turmushga moslashgan, ta’lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda tanlash va keyinchalik puxta o`zlashtirish uchun ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, psixologik-pedagogik va boshqa tarzdagi sharoitlarni yaratishni, jamiyat, davlat va oila oldida o`z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalashni nazarda tutadi.

1. Muammolar va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish omillari


1.1. Rivojlanishning erishilgan darajasi

1.2. Kamchiliklar va muammolar

1.3. Isloh qilish omillari

2. Milliy dasturning maqsadi, vazifalari va uni ro`yobga chiqarish bosqichlari


2.1. Dasturning maqsad va vazifalari


Mazkur dasturning maqsadi ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o`tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to`la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratishdir.

Ushbu maqsadni ro`yobga chiqarish quyidagi vazifalar hal etilishini nazarda tutadi:

«Ta’lim to`g`risida»gi O`zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq ta’lim tizimini isloh qilish, davlat va nodavlat ta’lim muassasalari hamda ta’lim va kadrlar tayyorlash sohasida raqobat muhitini shakllantirish negizida ta’lim tizimini yagona o`quvilmiyishlab chiqarish majmui sifatida izchil rivojlantirishni ta’minlash;

ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirilayotgan yangilanish, rivojlangan demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayonlariga moslash;

kadrlar tayyorlash tizimi muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta’minlash, pedagogik faoliyatning nufuzi va ijtimoiy maqomini ko`tarish;

kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollaridan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish;

ta’lim oluvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning va ma’rifiy ishlarning samarali shakllari hamda uslublarini ishlab chiqish va joriy etish;

ta’lim va kadrlar tayyorlash, ta’lim muassasalarini attestatsiyadan o`tkazish va akkreditatsiya qilish sifatiga baho berishning xolis tizimini joriy qilish;

yangi ijtimoiyiqtisodiy sharoitlarda ta’limning talab

qilinadigan darajasi va sifatini, kadrlar tayyorlash tizimining amalda faoliyat ko`rsatishi va barkaror rivojlanishining kafolatlarini, ustuvorligini ta’minlovchi normativ, moddiy-texnika va axborot bazasini yaratish;

ta’lim, fan va ishlab chiqarish samarali integratsiyalashuvini ta’minlash, tayyorlanayotgan kadrlarning mikdori va sifatiga nisbatan davlatning talablarini, shuningdek nodavlat tuzilmalari, korxonalar va tashkilotlarning buyurtmalarini shakllantirishning' mexanizmlarini ishlab chiqish;

uzluksiz ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimiga budjetdan tashqari mablag`lar, shu jumladan chet el investitsiyalari jalb etishning real mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

kadrlar tayyorlash sohasida o`zaro manfaatli xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

2.2. Dasturni ro`yobga chiqarish bosqichlari


Milliy dasturning maqsad va vazifalari bosqichmabosqich ro`yobga chiqariladi.

Birinchi bosqich (1997 — 2001 yillar) mavjud kadrlar tayyorlash tizimining ijobiy salohiyatini saqlab qolish asosida ushbu tizimni isloh qilish va rivojlantirish uchun huquqiy, kadrlar jihatidan, ilmiyuslubiy, moliyaviymoddiy shartsharoitlar yaratish.

Ushbu bosqichda kuyidagilarni amalga oshirish zarur:

«Ta’lim to`g`risida»gi Qonunga muvofiq ta’lim tizimi mazmunini tarkibiy qayta qurish va tubdan yangilash;

pedagog va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash hamda ularning malakasini oshirishni zamon talablariga javob beradigan darajada tashkil etish;

ta’lim oluvchilarning yuksak tayyorgarlilik darajasi, malakasi, madaniy va ma’naviy-axloqiy saviyasining sifatiga nisbatan qo`yiladigan zarur talablarni belgilab beruvchi davlat ta’lim standartlarini yaratish va joriy etish;

o`quv-uslubiy majmualarning hamda ta’lim jarayoni didaktik va axborot ta’minotining yangi avlodini ishlab chiqish va joriy etish;

o`rta maxsus, kasb-hunar ta’limi uchun zarur moddiy-texnika, o`quv-uslubiy va kadrlar bazasini tayyorlash;

ta’lim va kadrlar tayyorlashga budjetdan tashqari mablag`lar jalb etishning mexanizmlarini takomillashtirish, davlat

ta’lim muassasalari bilan bir qatorda nodavlat ta’lim muassasalarini rivojlantirishni ham nazarda tutgan holda ta’lim xizmati ko`rsatish sohasida raqobatga asoslangan muhitni vujudga keltirish;

ta’lim muassasalari faoliyatiga baho berishning reyting tizimini, kadrlar tayyorlash sifati va ularga bo`lgan ehtiyojning monitoringini olib borish tizimini ishlab chiqish va joriy etish;

xalqaro aloqalarni kengaytirish va kuchaytirish, kadrlar tayyorlashda xalqaro donorlik tashkilotlari va fondlari faoliyatiga tegishli sharoitlar yaratish, shuningdek respublika ta’lim sohasiga chet el investitsiyalarini jalb etish bo`yicha real choratadbirlar ishlab chiqish va ularni amalga oshirish;

Kadrlar tayyorlash milliy dasturini ro`yobga chiqarishning monitoringini olib borish.

Ushbu bosqichda bolalarni olti-etti yoshdan maktabga qabul qilish, ularning jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanganligini e’tiborga olgan holda amalga oshiriladi. Taqozo etilayotgan o`quvchi o`rinlari zarur moddiy-texnika shartsharoitlari va pedagog kadrlar bilan ta’minlangan holda izchil tayyorlanadi.

Birinchi boskich bajarilishining monitoringi asosida Milliy dasturni ro`yobga chiqarish yo`nalishlariga aniqliklar kiritiladi.

Ikkinchi bosqich (2001 — 2005 yillar) Milliy dasturni to`liq ro`yobga chiqarish, mehnat bozorining rivojlanishi va real ijtimoiyiktisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda unga aniqliklar kiritish.

Majburiy umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasbxunar ta’limiga, shuningdek o`quvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga qarab, tabaqalashtirilgan ta’limga o`tish to`lik, amalga oshiriladi.

Ta’lim muassasalarini maxsus tayyorlangan malakali pedagog kadrlar bilan to`ldirish ta’minlanadi, ularning faoliyatida raqobatga asoslangan muhit vujudga keltiriladi.

Ta’lim muassasalarining moddiy-texnika va axborot bazasini mustahkamlash davom ettiriladi, o`kuv-tarbiya jarayoni yuqori sifatli o`quv adabiyotlari va ilg`or pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlanadi. Uzluksiz ta’lim tizimini axborotlashtirish amalga oshiriladi.

Ta’lim xizmat ko`rsatish bozorini shakllantirish mexanizmlari to`liq ishga solinadi.

Uchinchi bosqich (2005 va undan keyingi yillar) to`plangan tajribani tahlil etish va umumlashtirish asosida, mamlakatni ijtimoiyiqtisodiy rivojlantirish istiqbollariga muvofik kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va yanada rivojlantirish.

Ta’lim muassasalarining resurs, kadrlar va axborot bazalari yanada mustahkamlanadi, o`quv-tarbiya jarayoni yangi o`quv-uslubiy majmualar, ilg`or pedagogik texnologiyalar bilan to`liq ta’minlanadi.

Milliy (elita) oliy ta’lim muassasalarini qaror toptirish va rivojlantirish amalga oshiriladi. Kasb-hunar ta’limi muassasalarining mustaqil faoliyat yuritishi va o`zini o`zi boshqarishi shakllari mustahkamlanadi.

Ta’lim jarayonini axborotlashtirish, uzluksiz ta’lim tizimi jahon axborot tarmog`iga ulanadigan kompyuter axborot tarmog`i bilan to`liq qamrab olinadi.Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Das Goethe – und Schiller - Denkmal in Weimar - O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi

səhifə20/22
tarix23.10.2017
ölçüsü2.57 Mb.

Das Goethe – und Schiller - Denkmal in Weimar

Zu den charakteristischen Wahrzeichen Weimars gehört das Doppelstand, das Schiller mit idealistischem Blick an der Seite eines realistisch in die Welt schauen Goethe darstellt. Beide halten einen Lorbeerkranz in den Händen.

Das Natinaltheater mit dem davorstehenden Denkmal der Dichter Goethe und Schiller ist in Weimar sehr bekannt. Viele Gäste aus Deutschland und der ganzen Welt kommen deswegen in die Stadt. Diese Dichter schrieben Bücher und Theaterstücke. Sie erzählten darin Geschichten aus dem wirklichen Leben. Auch heute werden die Bücher von Goethe und Schiller gern gelesen und die Theaterstücke besucht.

Auf dem Denkmal tragen die Dichter die Bekleidung wie zu ihren Lebzeiten. Der Lorbeerkranz, den beide in ihren Hünden halten, zeichnet die Freunde als berühmte Dichter aus.

Noch heute werden viele Stücke von ihnen im Nationaltheater gespielt. Auch Musik von Künstlern wie Bach und Listz kann man hier hören.

WEIMAR

Weimar gehört heute zu den bedeutensten kulturellen Zentren des Deutschlands.Man kannn mit vollem Recht sagen, es ist ein wahres Museum. Weimar besitzt viele herliche Parkanlagen und Gedenkstätte, hier haben viele berühmte Persönlichkeiten gelebt und geschaffen. Die meisten Gedenkstätten Weimars sind mit großen Goethe und Schiller verbunden. Sie lebten und wirkten hier. Vor dem Gebäude des Deutschen Nationalteaters befindet sich Goethe Schiller Denkmal. Zu den charakteristischen Wahrzeichen Weimars gehört dieses Doppelstand, das Schiller mit idealistischem Blick an der Seite ines realistisch in die Welt schauenden Goethe darstellt. Beide halten einen Lorbeerkranz in den Händen.

Das Natinaltheater mit dem davorstehenden Denkmal der Dichter Goethe und Schiller ist in Weimar sehr bekannt. Viele Gäste aus Deutschland und der ganzen Welt kommen deswegen in die Stadt. Diese Dichter schrieben Bücher und Theaterstücke. Sie erzählten darin Geschichten aus dem wirklichen Leben. Auch heute werden die Bücher von Goethe und Schiller gern gelesen und die Theaterstücke besucht.

Auf dem Denkmal tragen die Dichter die Bekleidung wie zu ihren Lebzeiten. Der Lorbeerkranz, den beide in ihren Hünden halten, zeichnet die Freunde als berühmte Dichter aus.

Noch heute werden viele Stücke von ihnen im Nationaltheater gespielt. Auch Musik von Künstlern wie Bach und Listz kann man hier hören.

Der junge Dichter Goethe kommt nach Weimar. Er wohnt einige Jahre im Gartenhaus in Weimar. Das gefällt ihm sehr. Bei der Ruhe im Park und unter schönen Bäumen kann er ungestört nachdenken und seine Gedanken aufschreiben. Hier schreibt er viele Gedichte über die Natur. Er schreibt auch über den seltenen Gingkobaum, der eigentlich in China wächst. Heute steht ein solcher Baum in Weimar hinter der Musikhochschule.

Täglich besuchen viele Gäste Goethes Gartenhaus. Verschiedene Gegenstände im Haus erinnern noch an den Dichter. Der hohe Tisch mit schräger Platte heißt Stehpult, an dem Goethe beim Schreiben stand.

Kannst di dir vorstellen, daß Goethe in seinem Gartenhaus auch andere Arbeiten erledigen mußte? Er lernte dort die Tätigkeiten eines Gärtners kennen. Die Zeit im Gartenhaus war für Goethe eine gute Zeit.

Übung 2. Übersetzen Sie folgende Wörter und Wendungen und bilden Sie Sätze mit denen.

Zu den charakteristischen Wahrzeichen, das Doppeltstandbild, mit idealistischen Blick, realistischen in die Welt schauende, Lorbeerkranz halten, das Nationaltheater mit dem davorstehenden Denkmal, aus dem wirklichen Leben erzählen, die Dioskuren der deutschen Klassik.


GEOMETRIE

Geometrie ist ein Teilgebiet der Mathimatik. Sie ist die Lehre von den Eigenschaften der räumlichen Gebilde {Figuren). Die sich auf Form Grösse und Lage beziehen. Die Geometrie beschüftigt sich auch mit den Transformationen der Gebilde. Das Wort "Geometrie" stammt aus der griechischen Sprache und bedeutet «Erdmessung».

Die Geometrie zerfällt heute in Planimetrie Stereometrie. darstel-lende Geometrie, Gniometrie, ebene Trigonometrie sphärische Trigonometrie und anlytische Geometrie.

Die Elementargeametrie umfasst die planimetrie und die Stereometrie. Die planimetrischen Untersuchungen führt man im allgemeinen in einer gegebenen Ebene durch. Die Planimetrie betrachtet die Gebilde höchstens als Zweidimensional.

Punkte und Geraden sind Grundbausteine der Elementargeometrie in der Ebene. Die elementare Geometrie heschäftigt sich mit Punkten, Strecken, Winkeln, Geraden. Dreiecken, Vielecken. Kreisen, Tetrae-dern und so weiter in der Ebene und Raum. Dabei spielt das Bedürfnis, die Gebilde zu messenf eine wesentliche Rolle. Anschaulich wird die Gerade oft als Spur eines Punktes erklärt. Dieser Punkt bewegt sich in einer Ebene auf dem kürzesten Verbindungsweg zwischen Punkten und dabei nie Richtung ändert. Der Punkt wird als Schnittstelle zweier Geraden aufgefaßt.

Ein Strahl enthält genau die Menge aller Punkte einer Gerade.Die Streometrie untersucht die Linien und Flächen im Raum. Ein Teilgebiet der Planimetrie ist die Ebene Trigonometrie. In ihr werden die Beziehungen zwischen den Seiten und Winkeln der Dreiecke aufgestellt. Die sphärische Trigonometrie befaßt sich mit Eigenschaften von Dreiecken auf der Kugeloberfläche.

Die Aufgabe der darstellenden Geomatrie ist die getreue Darstellung räurnlicher Gebilde in der Ebene. Die Differentialgeometrie untersucht die Eigenschaften von Kurven und Flächen mit den Mitteln der Dif ferenzialrechnung.

Der Funktionsbegriff.

Der erste Mathematiker, der den Begriff «Funktion» definierte, war Leonhard Euler (1707 —1783). Er erklärte die Funktion als veränderliche Größe, die von einer anderen Größe abhängig ist. Er führte das Symbol y = f (x) ein (y ist eine Funktion von x, oder y gleich f von x ). Für Euler war die Abhängigkeit einer Große von einer anderen das Wesentlihce einer Funktion. Später genügte dieser Funktionsbegriff den Anforderungen nicht mehr. Man mußte ihm einen allgemeineren Inhalt geben. Nicht die Abhängigkeit der Großen voneinander ist das wesentliche der Funktion, sondern ihre Zuordnung. z. B: gehören zu bestimmten Objekten, die in einer Menge zusammengefaßt werden, bestimmte Objekte, die in einer anderen Menge zusammengefaßt werden. Somit führt man den Funktionsbegriff auf die Begriffe der Mengenlehre zurück.

Man definiert den Begriff der Funktion mengentheoretisch mit Hilfe des Abbildunsbegriffs.

Eine Funktion f ist eine eindeutliche Abbildung von M in N, dabei ist M = D (f) und N=W (f).

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI
AL-XORAZMIY NOMIDAGI URGANCH

DAVLAT UNIVERSITETI


Nemis tili kafedrasi

«CHET TILI»


FANI

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOTMuallif haqida ma`lumot.

Xodjayeva Gulshod Baxadirovna 1997 yil Urganch Davlat universiteti Nemis tili yo’nalishiga xujjat topshirib grant asosida o’qishga kirdi va 2001 yil shu yo’nalishni muvafaqqiyatli tugatdi. Shu yili universitetning Jaxon tillari fakulteti “Fakultetlararo xorijiy tillar” kafedrasiga o’qituvchi bo’lib ishga qabul qilindi. 2002 – 2004 yil magistraturaning Lingvsitika (nemis tili) mutaxassisligini imtiyozli diplom bilan tugalladi. 2005 yil yana shu kafedrada ishini davom qildirdi. Faoliyati davrida o’zining ishga ma`suliyat bilan yondashishi, o’z sohasining yaxshi mutaxassisi ekanini ko’rsatdi. Viloyat, Universitet miqiyosida o’tkazilgan ilmiy – amaliy konferentsiyalarda ma`ruzalari bilan ishtirok etgan.

Xodjayeva Gulshod 10 dan ziyod ilmiy va ommabob maqolalarini halqaro, respublika, va viloyat miqiyosida jurnal, hamda gazetalarda chop kildirgan.

Hozirgi kunda Xodjayeva Gulshod ilmiy rahbari f.f.n., prof. Jumaniyazov Ataboy raxbarligida «Til normasi va o’zbek tiliga german tillaridan kirib kelgan so’zlarning leksikografik kodifikatsiyasi» mavzusida nomzodlik ilmiy ishini davom ettirgan xolda ish olib bormoqda. Ilmiy ishi yuzasidan 3 ta nomzodlik (Ingliz tili,Falsafa va axborot texnologiyalari) minimumlarini a`lo va yaxshi baxolarga topshirgan.

Talabalar bilan ishlash jarayonida interfaol metodlar bilan ishlaydi. Fakultetning barcha jamoat ishlarida faol qatnashadi. 2006-2011 yillarda O’zDJTUda o’z malakasini oshirib qaytdi. 2007 yil Germaniyaning Gyote instituti grantini yutib Gyottingen shahrida malakasini oshirib qaytdi.

2011yil aprel oyida O’zbekistonlik nemis tili o’qituvchilari konferentsiyasining malaka oshirish seminarida ishtirok etdi.

2013 yil Germaniyaning Gyote instituti grantini yutib Berlin shahrida malakasini oshirib qaytdi.

FOYDALI


MASLAHATLAR

O’qituvchi o’quv jarayonida qo’llashi kerak bo’lgan holatlar:


 1. O’qituvchi va talaba o’rtasidagi munosabatlarning o’zgarishi (hamkorlik pedagogikasi);

 2. faqat “quloq solish” emas, balki “ishtirok etish yo’li orqali o’qitish;

 3. faqat natijaga emas, balki jarayonga ham qarash;

 4. o’qitishning zamonaviy yo’llari va usullarining keng “repertuariga” ega bo’lish;

 5. empatiya va refleksiyani qo’llash;

 6. tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullarini qo’llash;

 7. shaxsga yo’naltirilgan, gumanistik pedagogikani o’zlashtirish va unga amal qilish;

 8. talabalarni o’qishga undash va faollashtirishning zamonaviy usullarini qo’llash;

 9. aniq mashg’ulot o’tkazish jarayonida, jumladan yaratish va izlanish-ijodiy darajalarida o’qitishning zamonaviy texnologiyalari va usullarini qo’llashning xilma-xilligi;

 10. o’qitish natijalarini baholashning zamonaviy tizimini qo’llashni namoyish qilish.

2. Pedagogning zamonaviy metodik salohiyati quyidagilar bilan tavsiflanadi: • u faqat boshqalarni o’qitish bilan cheklanmasdan, o’zining mustaqil ta’limi bilan ham shug’ullanadi;

 • uning ishi faqatgina o’quv dasturida ko’zda tutilgan ma’lumotni talabalarga etkazib berish bilan cheklanmaydi, balki turli usullarni qo’llab, talabalarni o’quv jarayonida faol qatnashishga undaydi. Buning uchun u o’zining hatti-harakatining an’anaviy modelini o’zgartirishi, o’zi ko’proq interaktiv bo’lishi kerak;

 • o’qituvchi innovatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalana olishi lozim, chunki hamma yangi o’quv usullari va shakllari ular bilan bog’liqdir;

 • o’quv jarayonini tashkil etish ba’zi bir muomala ko’nikmalarini, kommunikabellikni, o’zgaruvchanlikni, mustaqil qarorlarni qabul qilishni, o’z faoliyatining natijalarini tanqidiy baholashni talab qiladi;

 • Internet, masofaviy ta’lim rivojlanishi va ulardan foydalanuvchilarning soni ko’payishi bois, ularni o’qita oladigan maxsus mutaxassis - pedagoglar kerak bo’ladi.


 1. Ma’lumotni qabul qilish, o’zlashtirish, qayta ishlashda talabaning intellektual imkonini hisobga olish:  • verbal-lingvistik, so’z va til bilan bog’liq (yozma va og’zaki) qobiliyati;

  • mavzuiy-mantiqiy, deduktiv fikrlash, son va abstrakt belgilar bilan bog’liq;

  • shaxsning o’z ichki refleksini qamrab olgan xususiyati, ma’naviy mavjudotni, o’zining “men”ligi ichki holatini anglashi;

  • insonlararo munosabatlar, asosan muomala bilan bog’liq;

  • fazoviy idrok, ob’ektiv ko’rib, u haqda aqliy zohiriy tasavvur hosil qilish xususiyati;

  • fizik harakat va tanani boshqarish, jumladan harakatlarni nazorat qiluvchi miya mexanizmi bilan aloqador bo’lgan jismoniy-kinetik xususiyat;

  • o’z ichiga ohangdorlik namunalarini jamlagan, uning ritmini his

etishi bilan bog’liq musiqiy-ritmik xususiyat.

 1. Ta’limda an’anaviy va zamonaviy yondashuvlarni qiyoslash:
An’anaviy yondashuvZamonaviy yondashuv1. Asosiy e’tibor o’qitish mazmuniga qaratilgan.

Asosiy e’tibor o’qitishning mazmuniga va jarayoniga qaratilgan

2. O’qituvchi – boshqaruvchi, talaba – boshqariluvchi

Talaba o’quv jarayonining faol ishtirokchisi

3. O’quv maqsadlari oldindan aniqlashtirilgan

O’quv maqsadlari muzokarada aniqlanib, kutilayotgan natija orqali aks ettiriladi.

4. O’qituvchi bilimlarini monolog orqali etkazadi

O’qituvchi o’quv jarayonining ishtirokchisi, dialog, poliloglarni qo’llaydi.

5. “Men bilamanki...” yondoshuviga urg’u beriladi

“Men qanday bilaman” yondoshuviga urg’u beriladi.

6. Talaba axborotni passiv holatda qabul qiladi

Talabalar bilimlarni faol qabul qiladi va o’zlashtiradi.

7. O’qituvchi to’g’ri javobni shakll holatda talab qiladi.

O’qituvchi savolga turli xil javoblarni rag’batlantiradi.

8. Mashg’ulotlarning “dasturlanganligi” va qat’iy tuzilmasiga amal qilinishi

Mashg’ulotlar talabalarning imkoniyat va talablari doirasida tashkil etilishi

9. Xatolarga “yuqoridan pastga” qarashadi

Xatolarning ikki tomonlama taxlili va tajribaning oshishi.

10. O’qituvchi faoliyati asosan avtoritar.

Pedagog faoliyatining usuli rag’batlantiruvchi, demokratik.

11. Asosiy e’tibor nazariyaga qaratilgan

Asosiy qismi amaliyotga asoslangan nazariy e’tibor

12. O’qitishga o’quv fan-funktsional yondashuv

O’qitishga muammoviy-fanlararo yondashuv

13. Faoliyatning etarli bo’lmagan produktiv barqaror stereotiplari

Qo’llanilayotgan pedagogik usulning turli-tumanligi
?


emmawoodhouse---kiejtesi.html

emmerting-tel--08679.html

emniyet-genel-mdrl-asayi.html

emnyet-ve-klavuz-servsnn-.html

emocii-stavyat-celi.html