1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 ... 298

Elmi redaktorlar: Əziz Məmmədov - səhifə 188

səhifə188/298
tarix17.01.2018
ölçüsü6.34 Mb.

sürətləndirilməsi,  bir  tərəfdən  xalqımızın  qabaqcıl  dünya  sivilizasiyasına 

qoşulmasına  xidmət  edir,  digər  tərəfdən  insanların  hər  birinin  fərdi 

inkişafına,  onların  dünyagörüş  səviyyəsinin  yüksəlməsinə  şərait  yaradır. 

Bütün  bunlar  isə  Dİİ-na  müsbət  təsir  edən  əsas  göstəricilər  sayılır. 

İnformasiyalaşmış cəmiyyətdə 

internet vasitəsilə coğrafi sərhədlər aradan 

qaldırılır və bunun əvəzində bütün insanlara xidmət edən vahid informasiya 

məkanı yaranır. Bu infonnasiya məkanından istifadə etməkdə hamı bərabər 

hüquqa  malik  olur,  insanlar  internet  vasitəsilə  ayrı-ayrı  xalqlar,  ölkələr, 

dünyada  baş  verən  qlobal  hadisələr  və  problemlər  haqqında  müvafiq 

məlumatlar alaraq öz dünyagörüşlərini və bilik dairələrini genişləndirirlər. 

İnfonnasiyalaşdırılmış  cəmiyyətin  göstəriciləri  müxtəlifdir.  Mütəxəsislər 

əhalinin 50%-dən çoxunun inforaıasiya xidmətindən istifadə edə bilməsini 

infonnasiyalaşdırılmış  eəmiyyətin  əsas  göstəricisi  hesab  edirlər. 

Azərbaycanda  infonnasiyalaş-  dırılmış  cəmiyyətin  fonnalaşdırılması  üçün 

mühüm  işlər  görülməkdədir.  Lakin  bunun  üçün  hər  şeydən  əvvəl, 

cəmiyyətdə 

informasiyalaşdırma və kompüterləşdirmə mədəniyyətinin 

formalaşdırılmasına diqqət yetirilməlidir. Digər tərəfdən qlobal infonnasiya 

şəbəkəsinə  (internetə)  qoşulmuş  şəxsi  kompüterlərin  sayı  getdikcə 

artırılmalı  və  insanlar  informasiya  mərkəzindən  sərbəst  istifadə  etmək 

imkanına  malik  olmalıdırlar.  Son  illərdə  Respublikamızda  informasiya 

texnologiyasının  inkişafı  ilə  əlaqədar  dövlət  səviyyəsində  müəyyən  işlər 

görülmüş  və  bu  sahəni  inkişaf  etdimıək  üçün  bir  çox  dövlət  proqramları 

hazırlanmışdır. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

1.

 

«Azərbaycan  Respublikasında  inkişaf  naminə  informasiya  və 

kommunikasiya  texnologiyaları  üzrə  milli  strategiya,  2003-2012-ci 

illər»  

sənədi  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2003-cü il 17 fevral 

tarixli, 1146 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Bu strategiyanın həyata 

keçirilməsi cəmiyyətin infonnasiya tələblərini, mütərəqqi dynya təcrübəsini 

nəzərə  alaraq  Azərbaycanın  dünya  birliyinə  inteqrasiyasına  müsbət  təsir 

edəcəkdir. 

2.

 

Ölkəmizdə  Dİİ  ilə  əlaqədar  Ulu  Öndərimiz  tərəfindən  həyata 

keçirilən  btün  tədbirlərin  əhəmiyyətini  çox  yüksək  qiymətləndirən 

Prezident  İlham  Əliyev  idarəetmədə  varislik  prinsipinə  əməl  edərək 

ölkəmitzdə informasiya texnologiyalarının inkişafına xüsusi diqqət yetirir. 

İnformasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının 

(İKT) 

inkişaf 


etdirilməsi üçün dövlət başçısı təhsil müəssisələrinin kompüter- ləşdirihnəsi 

sahəsində bir neçə mühüm  tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu tədbirlərdən 

biri  prezident  İlham  Əliyevin  10  iyun  2008-ci  il  tarixli  sərəncamı  ilə 

imzaladığı  

«2008-2012-ci  illərdə  Azərbaycan  Respublikasında  təhsil 

sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət

 

403 Proqramı»dır.  

Bu  proqramın  həyata  keçirilməsi  milli  təhlükəsizliyin 

dünya  təhsil  sisteminə  inteqrasiyasına  zəmin  yaratmaqla  yanaşı, 

Respublikamızda  informasiyalaşdırılmış  cəmiyyətin  formalaşdırıl- 

masmda  mühüm  əhəmiyyəti  vardır.  Hazırda  Azərbaycanın  infonuasiya 

məkanı  geniş  inkişaf  etməkdədir.  Həm  ölkədaxili,  həm  də  xarici 

informasiya  mənbələri  ilə  mübadiləni  təmin  edən  yeni  infonuasiya- 

telekommunikasiya strukturları yaranır, mobil rabitə şəbəkələri, televiziya 

inkişaf  edir,  digər  infonuasiya  infrastrukturlarının  tərkib  hissələri 

genişlənir, internet  şəbəkələrindən istifadə edənlərin sayı  günbəgün artır, 

bu gün bütün dövlət orqanlarının rəsmi internet səhifələri fəaliyyət göstərir. 

Bütün bunlar vətəndaşların infonuasiya əldə etmək və yaymaq hüquqlarım 

realizə  etməsi  üçün  geniş  imkanlar  yaradır  ki,  bu  da  şəxsiyyət  və 

cəmiyyətin  inkişafına,  eləcə  də  dövlət  mexanizminin  təkmilləşməsinə 

zəmanət  verir.  İnsanların  və  dövlətin  fəaliyyət  sahələrinə  infonuasiya 

texuologiyalannıu  iutensiv  müdaxiləsi,  eləcə  də  açıq  informasiya 

telekommunikasiya  sistemlərinin  geniş  istifadəsi  və  Ermənistanla  olan 

müharibə  şəraiti  Azərbaycanın  informasiya  infrastrukturuna  qarşı 

«informasiya  silahından»  

istifadə  etmə  təhlükəsini  artmuışdır. 

İnfonuasiya  təhlükələri  

obyektiv  və  subyektiv  amillərlə  bağlıdır. 

İnformasiya təhlükələrinin obyektiv amilləri təbii fəlakətlər, ekoloji və 

ya  texnogen  qəzalarla  əlaqədardır.  İnformasiya  təhlükəsizliyinin 

subyektiv  amillərinə  isə  daha  çox  informasiya  mübadiləsi 

iştirakçılarının  qərəzli  və  ya  qeyri-qərəzli  hərəkətləri  nəticəsində 

yaranan  təhlükələri  aid  etmək  olar.  

İnfonuasiya  təhlükələri  əsasən 

ölkələr  arasında  yarananin  informasiya  müharibəsi  nəticəsində  meydana 

gəlir və reallaşır. İnfonuasiya müharibəsinin əsas məqsədi qarşı tərəfi səhv 

addım atmağa sövq edərək siyasi, hərbi, iqtisadi, psixoloji, sosioloji və s. 

sahələrdə  qələbə  qazanmaqdır.  Mübarizə  aparan  tərəflər  öz  istəklərini 

həyata  keçirmək  məqsədi  ilə  biri  digərinin  informasiya  və  intellektual 

sahələrinə  təsir  göstərə  biləcək  hər  bir  vasitələrdən  istifadə  edirlər. 

Terminoloji  cəhətdən  

«informasiya  müharibəsi»  (yaxud  «informasiya 

mübarizəsi») 

anlayışı son zamanlar informasiya resurslannm, informasiya 

və  telekommunikasiya  texnologiyalarının,  elektron  kütləvi  informasiya 

vasitələrinin  (KJV)  sürətli  inkişafı  ilə  əlaqədar  geniş  istifadə  olunmağa 

başlamışdır. İnformasiya müharibəsində mühüm rol oynayan bu vasitələr 

indiki  dövrdə  cəmiyyətin  qeyri-texniki,  hərbi,  siyasi,  iqtisadi,  sosial  və 

mənəvi  sahələrində  müəyyən  nailiyyətlər  əldə  olunması  üçün  səmərəli 

vasitələr  sayılır.  İnformasiya  müharibəsi  anlayışı  ilk  dəfə  ABŞ  və 

Yaponiyada istifadə olunmağa başlamışdar. Bu ölkələr onların infonuasiya 

sistemlərinə müdaxilələr nəticəsində yaranan böyük problemləri hiss 

404 :

files -> book
book -> Kendi Kendine
book -> Qabriel Qarsia Markes "Patriarxın payızı" Roman Latın Amerikasının Nobel mükafatı laureatlı dünyaşöhrətli yazı
book -> MahirəNərimanqızı
book -> Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)
book -> Alfred Besterdən “Qoca” əsəri
book -> Orxan Bahadırsoy Pyeslər Orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
book -> Orxan bahadirsoy orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
book -> İntiharın kölgəsi Dr. Əfzələddin Rəhimli


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


gebaa-nia-kolekto-de-356.html

gebaa-nia-kolekto-de-360.html

gebaa-nia-kolekto-de-365.html

gebaa-nia-kolekto-de-40.html

gebaa-nia-kolekto-de-45.html