©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Elm və təhsil - AZƏrbaycan respublġkasinin prezġdentġ Ġlham əliyev məDƏNĠYYƏT, ƏDƏBĠyyat, tarġXĠ-MƏDƏNĠ Ġrs və MĠLLĠ-MƏNƏVĠ


 

 

Elm və təhsil

 

  

18. QonĢu  ölkələrin  nümayəndələrinin 

iĢtirakı  ilə  ―Sərhədyanı  turizmin 

inkiĢaf  perspektivləri‖  mövzusunda 

beynəlxalq konfransın keçirilməsi  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Xarici  ĠĢlər  Nazirliyi,  Dövlət 

Sərhəd 

Xidməti, Dövlət 

Miqrasiya  Xidməti,  yerli  icra 

hakimiyyəti orqanları 

  

II yarımillik   

19. 


Azərbaycan 

Turizm 


Ġnstitutunun 

nəzdində Bakı 

Turizm 

PeĢə 


Məktəbinin yaradılması  

  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil  Nazirliyi,  yerli  icra 

hakimiyyəti orqanları 

il ərzində 

20. 


Turizm  Ģirkətlərində,  mehmanxana  və 

restoranlarda 

çalıĢanların 

peĢə 


hazırlığını 

artırmaq 

üçün 

ixtisaslaĢdırılmıĢ treninqlərin 

keçirilməsi 

  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil  Nazirliyi,  Azərbaycan 

Turizm Ġnstitutu 

il ərzində 

21. 


Turizm  bələdçiləri  üçün  Bakı  və 

AbĢeron  yarımadası  haqqında  vahid 

metodiki  vəsaitin  hazırlanması  və 

təsdiq edilməsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

StandartlaĢdırma, 

Metrologiya  və  Patent  üzrə 

Dövlət Komitəsi 

  

il ərzində 22. 

Müalicəvi su və digər təbii mənbələrin 

olduğu  ərazilərdə  müasir  tələblərə 

uyğun 


rekreasiya-yerləĢdirmə 

obyektlərinin 

yaradılmasına 

dair 


təkliflərin hazırlanması  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Səhiyyə  Nazirliyi,  Ekologiya  və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi,  

yerli 

icra 


hakimiyyəti 

orqanları və 

bələdiyyələr, 

Azərbaycan Həmkarlar Ġttifaqları 

Konfederasiyası 

  

il ərzində  

 

Təbliğat və təĢviqat

 

 

 

23. 


2011-ci ilin "Turizm ili" elan olunması 

ilə  bağlı  Ģəhər  və  rayonlarda  bədii 

tərtibat  iĢlərinin  aparılması,  böyük 

mehmanxanaların  qarĢısında,  turizm 

nümayiĢ  obyektlərində,  küçə  və 

meydanlarda,  park  və  xiyabanlarda 

reklam xarakterli təbliğat vasitələrinin 

yerləĢdirilməsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Ģəhər 


və 

rayon 


icra 

hakimiyyəti orqanları 

il ərzində 

427 

 

24. Beynəlxalq 

turizm 


bazarında 

Azərbaycan 

Respublikası 

üçün 


prioritet  hesab  olunan  ölkələrdə  milli 

turizmin 

təbliği  üzrə  tədbirlərin 

görülməsi, 

həmçinin 

həmin 


ölkələrdən Azərbaycana 

infoturların 

(press-turların) təĢkil edilməsi: 

-  Avropa  Ġttifaqı  ölkələri,  ABġ, 

Yaponiya, 

Kanada, 


Rusiya 

və 


Fars  Körfəzi ölkələri; 

-  Euronews,  Travel  Channel, 

CNN, 

BBC 


və 

National 

Geographic  televiziya kanalları 

  

Nazirlər Kabineti, Xarici ĠĢlər Nazirliyi, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

II yarımillik 

  

25. Xarici 

ölkələrin 

Azərbaycan 

Respublikasında  fəaliyyət  göstərən 

diplomatik  nümayəndəlikləri  üçün 

Azərbaycanın 

turizm 

bölgələrinə infoturların təĢkil edilməsi 

Xarici 


ĠĢlər 

Nazirliyi, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

yerli 


icra 

hakimiyyəti 

orqanları və bələdiyyələr 

avqust-sentyabr 

26. 

Turizm 


informasiya 

mərkəzləri 

Ģəbəkəsinin 

(Qəbələ, 

Ġsmayıllı 

(Basqal)  və  Bərdə)  geniĢləndirilməsi 

və onların müasir avadanlıqlarla təchiz 

edilməsi  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

yerli 


icra 

hakimiyyəti 

orqanları və bələdiyyələr 

il ərzində 

  

27. 


Kütləvi 

informasiya 

vasitələrində 

"2011-ci  il  Turizm  ilidir"  devizi 

altında 

proqramların 

və 

xüsusi 


veriliĢlərin təĢkili 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Milli Televiziya və Radio ġurası, 

―Azərbaycan 

Televiziya 

və 


Radio VeriliĢləri‖ QSC, Mətbuat 

ġurası 


il ərzində 

28. 


"Turizm  ili"nə  həsr  olunmuĢ  reklam 

məhsullarının  hazırlanması  və  geniĢ 

yayımlanması  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

il ərzində 

  

29. Ölkəmizin  milli  parklarında  və  ona 

yaxın ərazilərdə ekoturizm, xüsusən də 

"Bird  Watching"  turizm  növü  üzrə 

turların təĢkili, təĢviqi və təqdimatların 

keçirilməsi 

Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər 

Nazirliyi, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,  

yerli 

icra 


hakimiyyəti 

orqanları və bələdiyyələr 

il ərzində 

  

30. ―Azərbaycanda  palçıq  vulkanları‖ 

marĢrutunun 

hazırlanması 

və 


təqdimatının keçirilməsi 

Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər 

Nazirliyi, 

Azərbaycan 

Milli 

Elmlər 


Akademiyası, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

  

il ərzində 31. 

―Turizm  ili‖  ilə  bağlı  Azərbaycan 

Respublikasının 

diplomatik 

nümayəndəlikləri 

və 


diasporları 

tərəfindən 

Azərbaycanın 

turizm 


Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Xarici ĠĢlər Nazirliyi, 

Diasporla  ĠĢ  üzrə  Dövlət 

Komitəsi 

il ərzində 

  


428 

 

potensialının  xarici  ölkələrdə  tanıtımı məqsədi  ilə  təbliğat-təĢviqat  iĢinin 

gücləndirilməsi 

  

  

32. Respublika 

kitabxanalarının, 

informasiya  mərkəzlərinin,  muzey  və 

təhsil  ocaqlarının  internet  informasiya 

vasitələrində 

ölkənin 


turizm 

potensialının  təbliği  ilə  bağlı  lazımi 

iĢlərin görülməsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Azərbaycan 

Milli 


Elmlər 

Akademiyası,  Təhsil  Nazirliyi, 

Rabitə 

və 


Ġnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi 

  

il ərzində 33. 

Azərbaycanın  turizm  və  mədəniyyət 

obyektlərinin, 

gəzməli-görməli 

yerlərinin  telefon  məlumat  xidmətinin 

yaradılması 

  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Rabitə 

və 


Ġnformasiya 

Texnologiyaları 

Nazirliyi, 

Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər 

Nazirliyi,  Ģəhər  və  rayon  icra 

hakimiyyəti orqanları 

il ərzində 

34. 


Mehmanxana  və  mehmanxana  tipli 

obyektlərin  Azərbaycanı  təbliğ  edən 

turizm  bələdçi  kitabı  ilə  təmin 

olunması 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

il ərzində 

  

35. 


Azərbaycan  Respublikasının  xarici 

ölkələrdəki 

diplomatik 

nümayəndəliklərinin  dövlət  hesabına 

yüksək  tərtibatlı  və  əcnəbi  dillərdə 

olan  informasiya-təbliğat  materialları 

ilə müntəzəm olaraq təmin edilməsi 

Xarici ĠĢlər Nazirliyi, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

  

il ərzində   

  

36. Turizm  mövsümündə  turizmin 

müxtəlif  növləri  üzrə  Azərbaycanda 

təklif edilən turlar və xidmətlər barədə 

məlumatın  xarici  ölkələrin  turizm 

kataloqlarında  və  beynəlxalq  səyahət 

nəĢrlərində yerləĢdirilməsi 

Xarici ĠĢlər Nazirliyi, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

  

il ərzində   

 

 

Müsabiqələr

 

 

 

37. 


Gənc  alimlərin  dəstəklənməsi  və 

respublika  turizm  elminin  inkiĢafı 

məqsədi ilə ―Turizm‖ mövzusuna həsr 

olunmuĢ 


elmi 

tədqiqat 

iĢləri 

müsabiqəsinin keçirilməsi  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Təhsil Nazirliyi, 

Azərbaycan 

Milli 


Elmlər 

Akademiyası 

sentyabr 

 

 

Ġnvestisiyalar və turizm infrastrukturunun inkiĢafı

 

 

 

38. 


Yerli  və  xarici  turistlər  üçün  cəlbedici 

nümayiĢ  obyekti  kimi  ―Basqal‖  etnoqrafik 

kənd layihəsinin  yaradılması,  müvafiq  tarix-

mədəniyyət obyektlərinin bərpası və müvafiq 

Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyi, 

Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası, 

Ġsmayıllı Rayon Ġcra Hakimiyyəti  

il ərzində 429 

 

beynəlxalq nominasiyaya təqdim edilməsi  39. 

Respublikanın  ərazisində  turizm  və 

nümayiĢ  obyektlərinə  (tarix  və  mədəniyyət 

qoruqlarına  və  xüsusi  əhəmiyyətli  abidələrə) 

gedən  yolların  abadlaĢdırılması,  təmiri, 

yollarda 

xüsusi  göstəricilərin  və  yol 

niĢanlarının qoyulması 

  

Nəqliyyat  Nazirliyi,  Mədəniyyət  və Turizm  Nazirliyi,  Ekologiya  və  Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

orqanları və bələdiyyələr 

  

il ərzində 40. 

Bakı-Qazax  turizm  marĢrutunda  yerləĢən 

Gəncə 

Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyinin 

bərpası 


Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ġqtisadi 

ĠnkiĢaf  Nazirliyi,  Azərbaycan  Milli 

Elmlər 

Akademiyası, yerli 

icra 


hakimiyyəti orqanları 

  

il ərzində 41. 

Bakı-Balakən  turizm  marĢrutunda  yerləĢən 

ġəki Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyinin  və Xalq 

Tətbiqi  Sənəti  Muzeyinin  təmiri  və  bədii 

tərtibatı 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ġqtisadi 

ĠnkiĢaf  Nazirliyi,  Azərbaycan  Milli 

Elmlər 


Akademiyası, 

yerli 


icra 

hakimiyyəti orqanları 

il ərzində 

42. 


―ġahdağ‖  qıĢ-yay  turizm  kompleksinin 

yaradılması ilə bağlı iĢlərin sürətləndirilməsi  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

il ərzində 

43. 

Arxeoloji  abidələr  üzrə  müvafiq  iĢlərin aparılması: 

ġəki rayonu, 

Fazıl 


kəndində 

kurqanların 

ərazisinin 

abadlaĢdırılması, 

yeraltı muzey iĢlərinin tamamlanması; 

-  Tovuz  rayonunda  ―Göytəpə  yaĢayıĢ 

yeri‖ arxeoloji 

abidəsinin 

ərazisinin 

abadlaĢdırılması; 

-  tarixi  ġabran  Ģəhərinin  ərazisində 

geniĢmiqyaslı 

arxeoloji 

tədqiqatların 

aparılması; 

- ġamaxı  Ģəhərində  yeni  aĢkar  olunmuĢ, 

ġirvanĢahlara  aid  edilən  orta  əsr  tikilisinin, 

orta əsr ġamaxı Ģəhərinin qala divarlarının və 

kəhriz  qalıqlarının  konservasiyası  və  turizm 

marĢrutuna salınması 

  

Mədəniyyət və 

Turizm 


Nazirliyi, 

Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası, 

yerli  icra  hakimiyyəti  orqanları və 

bələdiyyələr 

  

il ərzində 44. 

Memarlıq  abidələri  və  mədəniyyət  qoruqları 

üzrə  bərpa  iĢlərinin  aparılması,  müvafiq 

turizm  infrastrukturunun  yaradılması  və 

turizm marĢrutlarına daxil edilməsi: 

-  Sınıq  körpü,  ġəki  xanlarının  evi, 

Çıraqqala abidəsi; 

- AbĢeron qalaları; 

-  Qəbələ  rayonu,  Nic  kəndində alban 

kilsəsi; 

-  Zaqatala  qalası  və  Ģəhər meydanındakı 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

yerli  icra  hakimiyyəti  orqanları və 

bələdiyyələr 

  

il ərzində 430 

 

Alban abidəsi; -  Nic  kəndində  səma  altında  udin 

etnoqrafiya kompleksinin yaradılması  

45. 

ġabran  Tarix-Mədəniyyət  Qoruğunda  və Lahıc  Tarix-Mədəniyyət  Qoruğunda  turizm 

xidməti  infrastrukturunun  yaradılması  ilə 

əlaqədar müvafiq iĢlərin görülməsi 

  

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ġqtisadi ĠnkiĢaf  Nazirliyi,  yerli  icra  hakimiyyəti 

orqanları və bələdiyyələr 

  

il ərzində 46. 

Turizmin  davamlı  inkiĢafı  məqsədi  ilə 

Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyinin  sifariĢi 

əsasında respublika üzrə turizm və rekreasiya 

zonaları  ərazilərinin  1:50000  miqyasında 

müasir xəritələrinin hazırlanması 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 

il ərzində 

 431 

 

N.UREKENĠN “DOSTLUQ” ORDENĠ ĠLƏ TƏLTĠF EDĠLMƏSĠ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI  

Azərbaycan  Respublikası ilə  Rumıniya  arasında  əməkdaĢlıq  və  qarĢılıqlı  əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsində  xüsusi  xidmətlərinə  görə  Nikolae  Ureke  ―Dostluq‖  ordeni  ilə 

təltif edilsin. 

 

İlham Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Bakı şəhəri, 26 iyul 2011-ci il  432 

 

AZƏRBAYCAN KĠNO XADĠMLƏRĠNƏ FƏXRĠ ADLARIN VERĠLMƏSĠ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər 

tutaraq

 qərara alıram:  

Azərbaycan  kinematoqrafiyasının  inkiĢafındakı  xidmətlərinə  görə  aĢağıdakı  kino 

xadimlərinə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:  

 

“Əməkdar Ġncəsənət Xadimi”  

Quliyev RövĢən CavanĢir oğlu  

Məmmədov Böyükağa Zeynaloviç  

ġıxlinski Ziya Ənvər oğlu  

 

“Əməkdar Artist”  

Hüseynova Kəmalə Müzəffər qızı  

Qurbanova Gülzar Qurban qızı  

Səmədov Əliqulu Qüdrət oğlu 

  “Əməkdar Mədəniyyət ĠĢçisi”  

DadaĢov Ġsmayıl Cabir oğlu  

Kərimova Tatyana Alekseyevna  

Qalabəyov ġahin Zahid oğlu  

Məmmədov Əziz Əmirbala oğlu  

Sultan-zadə Almaz Hacıbaba qızı  

ġarkovkina Lidiya Ġvanovna  

 

İlham Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Bakı şəhəri, 28 iyul 2011-ci il  

 

 433 

 

BAKI ġƏHƏRĠNDƏ ĠSTĠQLAL MUZEYĠNĠN TĠKĠNTĠSĠ ĠLƏ BAĞLI TƏDBĠRLƏR HAQQINDA

 

 AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 

tutaraq qərara alıram:  

1.  Bakı  Ģəhərində  Ġstiqlal  Muzeyinin  tikintisi  üçün  Azərbaycan  Respublikasının 

2011-ci  il  dövlət  büdcəsində  nəzərdə  tutulmuĢ  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

ehtiyat fondundan Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyətinə 1,0 (bir) milyon manat vəsait ayrılsın.  

2.  Azərbaycan  Respublikasının  Maliyyə  Nazirliyi  bu  Sərəncamın  1-ci  hissəsində 

nəzərdə tutulan məbləğdə maliyyələĢməni müəyyən olunmuĢ qaydada təmin etsin.  

 

İlham Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Bakı şəhəri, 2 avqust 2011-ci il 

 

 434 

 

Y.M. NURĠYEVĠN “ġÖHRƏT” ORDENĠ ĠLƏ TƏLTĠF EDĠLMƏSĠ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər 

tutaraq qərara alıram:  

Azərbaycanda  teatr  sənətinin  inkiĢafındakı  xidmətlərinə  görə  YaĢar  Məmmədsadıq 

oğlu Nuriyev ―ġöhrət‖ ordeni ilə təltif edilsin.  

 

İlham Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Bakı şəhəri, 1 sentyabr 2011-ci il  

 


435 

 

BAKI ġƏHƏRĠNDƏ GÖRKƏMLĠ AZƏRBAYCAN SƏRKƏRDƏSĠ BABƏKĠN ABĠDƏSĠNĠN UCALDILMASI HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 

tutaraq  və  xalqımızın  çoxəsrlik  zəngin  tarixinə  adları  qəhrəmanlıq  rəmzi  kimi  həkk 

olunmuĢ  görkəmli  Ģəxsiyyətlərin  xatirəsinin  əbədiləĢdirilməsinin  gənc  nəslin 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsində əhəmiyyətini nəzərə alaraq qərara alıram:  

1.  Azərbaycan  Respublikasının  paytaxtı  Bakı  Ģəhərində  böyük  Azərbaycan 

sərkərdəsi Babəkin abidəsi ucaldılsın.  

2. Bakı ġəhər Ġcra Hakimiyyəti Babəkin abidəsinin ucaldılması ilə bağlı təkliflərini 

bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.  

3.  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabineti  bu  Sərəncamdan  irəli  gələn 

məsələləri həll etsin.  

 

İlham Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Bakı şəhəri, 6 sentyabr 2011-ci il  

 


436 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA MĠLLĠ TELEVĠZĠYA FĠLMLƏRĠNĠN ĠSTEHSALINA MALĠYYƏ YARDIMININ GÖSTƏRĠLMƏSĠ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI  

Müasir  dövrdə  ölkəmizin  ictimai-siyasi  və  mədəni  həyatında  yerli  televiziya 

kanallarının yayımladığı veriliĢlərin və müxtəlif telefilmlərin əhəmiyyəti getdikcə artaraq, 

gənc  nəslin  tərbiyəsində  əsas  amillərdən  birinə  çevrilir.  Azərbaycanda  mənəvi  inkiĢaf 

sahəsində  həyata  keçirilən  çoxsaylı  dövlət  proqramları,  milli-mənəvi  dəyərlərin 

qorunmasına  yönəlmiĢ  geniĢ  tədbirlər  yerli  kino  istehsalının  inkiĢafına,  o  cümlədən 

telefilmlərin çəkiliĢinə ehtiyacı günü-gündən artırır.  

Azərbaycan xalqının mədəni irsini təbliğ edən və mənəvi-əxlaqi dəyərlərini aĢılayan 

telefilmlərin  milli  Ģüurun  formalaĢmasında,  gənc  nəslin  inkiĢafında  böyük  əhəmiyyətini 

nəzərə  alaraq  və  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının  109-cu  maddəsinin  32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:  

1.  Milli  telefilmlərin,  habelə  teleserialların  çəkiliĢini  dəstəkləmək  məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuĢ Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya 

və Radio ġurasına 5 (beĢ) milyon manat vəsait ayrılsın.  

2.  Azərbaycan  Respublikasının  Maliyyə  Nazirliyi  bu  Sərəncamın  1-ci  hissəsində 

nəzərdə tutulan məbləğdə maliyyələĢməni müəyyən olunmuĢ qaydada təmin etsin.  

 

İlham Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Bakı şəhəri, 9 sentyabr 2011-ci il  

 


437 

 

A.H.SƏMƏDOVA “XALQ ARTĠSTĠ” FƏXRĠ ADININ VERĠLMƏSĠ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər 

tutaraq qərara alıram:  

Azərbaycan  estradasının  inkiĢafındakı  xidmətlərinə  görə  Ağasəməd  Həsən  oğlu 

Səmədova ―Xalq Artisti‖ fəxri adı verilsin.  

 

İlham Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2011-ci il  

 

 438 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ MƏDƏNĠYYƏT XADĠMLƏRĠNƏ  FƏXRĠ ADLARIN VERĠLMƏSĠ HAQQINDA  AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər 

tutaraq qərara alıram:  

Azərbaycan  mədəniyyətinin  inkiĢafındakı  xidmətlərinə  görə  aĢağıdakı  Ģəxslərə 

Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:  

 

“Xalq Artisti”  

Nəbizadə Zabit Gülxan oğlu  

 “Əməkdar Artist”  

Abdullazadə Zöhrə Abdulla qızı  

Allahverdiyev Nizami Ağamalı oğlu  

Bağırov Abbas Nizami oğlu  

Cabarov Tofiq Kamaloviç  

Cahangirov Arif Qüdrət oğlu  

Əliyeva Təranə Mehdi qızı  

Əzizov Elçin YaĢar oğlu  

Fətalıyev ġirzad Nizan oğlu  

Hüseynov Ruslan Barat oğlu  

Ġmanov Fuad YaĢaroviç  

Ġmanov Tahir Qorxmaz oğlu  

Kərimova Elnarə Nadir qızı  

Məlikova Fəridə Ġsmayıl qızı  

Məmmədov Sirus Arif oğlu  

Məmmədova Lalə Nadir qızı  

PaĢazadə Sahib Ağaverdi oğlu  

Qasımbəyli Etibar Ġsmayıl oğlu  

Qürbətov Akif Həqiqət oğlu  

Sabayev Andrey Yuryeviç  

Sədiyev Əliağa Baba oğlu  

 

“Əməkdar Ġncəsənət Xadimi”  

Gərayzadə Vaqif Əzizağa oğlu  

Səmədzadə Aygün Ziyad qızı 

 

 

“Əməkdar Mədəniyyət ĠĢçisi”  

Əhmədov Ġmamqulu Ġsgəndər oğlu  

Ġsrafilov Ağamurad Balamurad oğlu  

Mustafayev Ġmamverdi Məhəmməd oğlu  

 

439 

 

İlham Əliyev,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı şəhəri, 15 sentyabr 2011-ci il 

 

 440 

 

?


gijom-myusso-ti-budesh-8.html

gil-----i-bitik--tarixi.html

gilbert--lawrence-edmund-.html

gilbert-kit-chesterton-2.html

gilbertebourderie--.html